Jakiego kierunku studiów szukasz?

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze finansów i rachunkowości jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz ich istotnych elementach, a także wzajemnych relacjach pomiędzy tymi strukturami i instytucjami,
 • ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością,
 • zna podstawowe metody analizy ekonomicznej,
 • ma elementarną wiedzę na temat przepływów finansowych pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a krajami członkowskimi oraz o zasadach korzystania ze środków pochodzących z funduszy ujętych w budżecie środków europejskich,
 • ma podstawową wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania krajowego systemu podatkowego i jego powiązań międzynarodowych,
 • ma podstawową wiedzę o regułach i normach prawnych dotyczących wybranych aspektów prawa cywilnego i gospodarczego,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych,
 • ma ogólną wiedzę na temat systemu finansowego i bankowego, jego elementów i funkcji,
 • ma ogólną wiedzę na temat rachunkowości finansowej,
 • zna podstawowe zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych kategorii bilansowych i wynikowych,
 • zna podstawowe modele rachunku kosztów dla celów zarządczych,
 • zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacji,
 • ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zna zasady sporządzania biznes planu dla różnych typów jednostek gospodarczych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności ubezpieczeniowej i związanego z nią ryzyka.

Absolwent prezentuje następujące umiejętności:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • potrafi poprawnie posługiwać się terminologią finansową,
 • potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
 • umie wskazać podstawowe instytucje prawne w gospodarce,
 • potrafi wskazać, jakie środki pomocowe mogą być wykorzystane przez daną jednostkę gospodarczą,
 • potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie,
 • ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań,
 • potrafi sprawnie księgować typowe operacje gospodarcze i sporządzać proste sprawozdania finansowe, także z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • potrafi stosować zdobytą wiedzę do wyjaśniania zjawisk gospodarczych w makroskali,
 • posiada podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów informacyjnych w jednostce gospodarczej,
 • potrafi ustalać koszty działalności jednostki gospodarczej dla różnych wariantów decyzyjnych,
 • potrafi (stosownie do problemu) dobrać i zastosować odpowiednie narzędzie statystyczne,
 • potrafi zidentyfikować elementy rynku finansowego i wskazać ich różnorodne powiązania,
 • potrafi wyszukać i dokonać elementarnej interpretacji regulacji prawnych z obszaru prawa gospodarczego,
 • potrafi opracować biznes plan,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, pozwalające na sformułowanie problemu i jego rozwiązanie z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi badawczych,
 • potrafi przygotować dłuższą wypowiedź pisemną i wystąpienia ustne - także w ramach dyskusji panelowej, a także brać aktywny udział w różnych dyskusjach,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, także natury etycznej,
 • potrafi samodzielnie wyszukać informacje w literaturze i aktach prawnych, także w językach obcych.
Dla kogo studia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Jakie uczelnie oferują kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
W których miastach można studiować kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie