Prawo podatkowe i rachunkowość

Celem kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo - podatkowym, w tym na:

  • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
  • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

  • pracownika organów administracji skarbowej,
  • głównego księgowego,
  • kierownika biura rachunkowego,
  • kierownika działu finansowego,
  • dyrektora finansowego.
Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo podatkowe i rachunkowość
Total 3 items.
W których miastach można studiować Prawo podatkowe i rachunkowość

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found