Behawiorystyka zwierząt

Studia na kierunku behawiorystyka zwierząt mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę na temat biologicznych, dziedziczonych i nabytych mechanizmów zachowań zwierząt różnych gatunków.

Studenci tego kierunku będą mieć w programie zajęć zajęcia z etologii (dziedziny badań zachowań zwierząt dziedziczonych i nabytych), poznają zasady właściwego hodowania i utrzymania zwierząt różnych gatunków, a także warunki ich użytkowania i obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

W programie studiów jest m.in. neurofizjologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i behawioralna, a także akwarystyka, terrarystyka, ornitologia, biologia zwierząt użytkowych, wolnożyjących, gospodarskich, ale też ptaków egzotycznych i ozdobnych. Studenci będą poznawać biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, zasady uczenia ich różnych zachowań oraz metody oceny zachowań zwierząt.

Będą mogli również studiować zasady i sposoby wykorzystywania zwierząt w różnych terapiach i sportach. W programie studiów są przewidziane praktyki m.in. w fermach hodowlanych, ośrodkach szkolenia psów, rezerwatach, schroniskach dla zwierząt.

Absolwenci kierunku behawiorystyka zwierząt będą mieli kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy m.in. w ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt a także w służbach nadzorujących i kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta.

Będą mogli prowadzić działalność doradczą w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found