Bioinżynieria

Bioinżynieria to kierunek łączący zagadnienia z dziedziny technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także nauk technicznych, ekonomicznych oraz podstaw prawnych w zakresie działalności gospodarczej i ochrony środowiska.

Specjalności na tym kierunku:

  • Gospodarka żywnościowa - kształcenie na tej specjalności obejmuje problematykę badań rynkowych, ekonomiki konsumpcji, zarządzania gospodarstwami, doradztwa, marketingu żywności oraz rachunkowości i finansowania gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw agrobiznensu. Na zajęciach jest poruszany także temat problemów rolnictwa, życia na wsi, rozwojów terenów wiejskich. Absolwenci specjalności gospodarka żywnościowa są w pełni przygotowani do pracy we wszystkich instytucjach, organizacjach gospodarczych i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, jak w również w administracji lokalnej i centralnej.
  • Przetwórstwo żywności - specjalność przetwórstwo żywności przygotowuje do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami i aparaturą w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Absolwent specjalności jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowanie do standardów w Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o podstawowych operacjach i aparaturze procesowej oraz znajomość zasad przetwarzania i produkcji żywności.

Absolwenci bioinżynierii są zatrudniani m.in. w:w przemyśle rolno-spożywczym,gospodarstwach rolnych,zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych,ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bioinżynieria
W których miastach można studiować Bioinżynieria

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found