Biologia stosowana

Studia na kierunku Biologia stosowana mają na celu wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

Program kształcenia zakłada przekazanie słuchaczom umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

W trakcie studiów przewidziano przedmioty podstawowe: matematyka, chemia, fizyka, biofizyka, język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy etyki w naukach przyrodniczych, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka.

Grupa przedmiotów kierunkowych na Biologii stosowanej to: biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, zoologia bezkręgowców i kręgowców, biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia zwierząt, ekologia, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna i molekularna, biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej, immunologia, rozród zwierząt, biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt, ochrona zwierząt doświadczalnych, warsztaty laboratoryjne, podstawy ewolucjonizmu, ochrona środowiska.

Po czwartym semestrze w planie studiów I stopnia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową. Ma ona przygotować studenta do pracy zawodowej w laboratorium, planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników, a także ułatwić napisanie pracy licencjackiej.

Kończąc studia na kierunku Biologia stosowana absolwenta powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii stosowanej.

Gdzie i jaka praca po kierunku Biologia stosowana?

Absolwent opisywanych studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w:

  • instytucjach naukowo-badawczych,
  • firmach biotechnologicznych,
  • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
  • diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • służbach ochrony środowiska,
  • jednostkach monitorowania zdrowia publicznego,
  • laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego,
  • w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego).

W trakcie studiów I stopnia absolwent zostanie przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Jakie uczelnie oferują kierunek Biologia stosowana
Total 2 items.
W których miastach można studiować Biologia stosowana

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found