Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Studia na kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne mają na celu wykształcenie specjalistów, którzy będą w przyszłości zajmować się oceną wpływu działalności gospodarczej na środowisko.

Kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie. W programie kształcenia znalazły się zajęcia zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, jak i ścisłych.

Studia mają charakter praktyczny, a znacząca część zajęć będzie realizowana w terenowych stacjach przyrodniczych. Studenci poznają dzięki temu metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowywania raportów środowiskowych i wdrażania kompleksowych metod poprawiających jakość środowiska. Nauczą się, jak funkcjonują ekosystemy wodne i w jaki sposób żyjące w nich organizmy reagują na zmiany wprowadzane przez człowieka; jak identyfikować płynące z nich zagrożenia i jakie metody stosować, aby naprawiać zmiany niekorzystne.

Podczas studiów przewidziano dużą liczbę zajęć praktycznych, realizowanych w stacjach terenowych i laboratoriach, oraz praktyki zawodowe.

W trakcie studiów założone następujące cele kształcenia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach, ekosystemach oraz ich tolerancji;
 • poznanie naturalnej zmienności czynników środowiskowych oraz przyczyn, form i skutków presji wywieranej na środowisko przez człowieka;
 • nabycie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych między życiem na różnych poziomach organizacji a czynnikami środowiska;
 • poznanie biologicznych metod oceny stanu środowiska oraz nabycie umiejętności posługiwania się nimi;
 • poznanie procesów transportu oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i biogenów w różnych ośrodkach;
 • nabycie umiejętności wykorzystywania wybranych metod remediacyjnych w środowiskach wodnych i lądowych;
 • nabycie umiejętności pracy zespołowej w warunkach terenowych i laboratoryjnych, oraz podstaw przedsiębiorczości w działaniach z zakresu biomonitoringu;
 • wykształcenie umiejętności formułowania wniosków z badań biomonitoringowych;
 • wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska oraz własny rozwój intelektualny.

W programie nauczania przewidziano takie przedmioty, jak:

 • Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce
 • Podstawy algologii i mykologii
 • Podstawy geomonitoringu (I)
 • Biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych
 • Technologie informacyjne
 • Zróżnicowanie taksonomiczne – kręgowce
 • Zróżnicowanie taksonomiczne – rośliny
 • Ekologia ogólna
 • Ochrona środowiska przyrodniczego
 • Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka
 • Fizyczne podstawy biomonitoringu
 • Chemiczne podstawy biomonitoringu
 • Stres środowiskowy a tolerancja organizmów
 • Państwowy Monitoring Środowiska
 • Metody statystyczne
 • Aspekty etyki w biomonitoringu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Biologiczne miary stanu środowiska
 • Biotechnologie ekologiczne
 • GIS i teledetekcja
 • Ocena stanu siedlisk przyrodniczych
 • Nowoczesne techniki laboratoryjne
 • Praktyka zawodowa – 14 tyg.
 • Ewolucja różnorodności biologicznej
 • Metody rekultywacji w obszarach rolniczych
 • Konwersatorium interdyscyplinarne
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia fakultatywne
 • Funkcjonowanie i rekultywacja ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej
 • Ekologia populacji
 • Waloryzacja przyrodnicza w aspekcie społecznym i ekonomicznym
 • Ekobiznes
 • Przestrzenne aspekty biomonitoring
Perspektywy pracy po kierunku Biomonitoring i biotechnologie
W Polsce brakuje profesjonalnie przygotowanych specjalistów z dziedziny biomonitoringu i biotechnologii ekologicznych,zatem absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej, zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach badawczych, firmach konsultingowych badających wpływ różnych czynników na środowisko, realizujących ekspertyzy związane z planami ochrony obszarów.

Absolwent kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne może ubiegania się o zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, wdrażaniem rozwiązań systemowych zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju
 • służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
 • laboratoriach badań środowiska
 • firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu
 • firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych
 • parkach narodowych lub krajobrazowych
 • społecznych organizacjach ekologicznych oraz krajowych i międzynarodowych programach badawczych wyspecjalizowanych w działaniach na rzecz redukcji zagrożeń dla środowiska i ograniczających jego degradację.
Jakie uczelnie oferują kierunek Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Total 1 item.
W których miastach można studiować Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found