Migracje międzynarodowe

Program studiów na kierunku Migracje międzynarodowe obejmuje zagadnienia związane z głównymi kierunkami i mechanizmami współczesnych migracji oraz strumieniami uchodźców.
Studia oferują podstawową wiedzę dotyczącą społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych konsekwencji mobilności przestrzennej. Podczas trzech lat nauki student pozna m.in. dzieje migracji światowych, zagadnienia wielokulturowości i etniczności, problemy polityki migracyjnej oraz polityki wobec mniejszości, metody badań migracyjnych oraz etnicznych. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie społeczne oraz public relations. Studenci mają możliwość nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego.

W programie studiów przewidziano także translatoria, umożliwiające pogłębianie i doskonalenie znajomości języków obcych. Ważnym elementem studiów prowadzonych przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych jest możliwość uczestniczenia w:

  • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata;
  • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad migracjami i wielokulturowością
  • wymianach studenckich objętych programem Erasmus oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata,
  • studenckich kołach naukowych.
Jakie kompetencje po kierunku Migracje międzynarodowe?
Kończąc studia na tym kierunku, absolwent posiada wiedzę dotyczącą zagadnień obejmujących obszar nauk społecznych, w tym szczególnie odnoszącą się do procesów migracji, problematyki uchodźstwa i zróżnicowania społeczeństw wielokulturowych. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy i trendy migracyjne, różnorodne modele polityki migracyjnej, zasady i obszary działalności organizacji międzynarodowych i polskich zajmujących się ochroną praw mniejszości.
Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe i współpracować z innymi osobami wdrażając elementy komunikowania oraz public relations, posługuje się językiem angielskim lub hiszpańskim na poziomie B2, potrafi gromadzić i analizować informacje, a także ma szersze spojrzenie na złożoną sytuację zróżnicowanych kulturowo społeczeństw.

Jednocześnie absolwent jest gotowy do wdrożenia nabytych podczas studiów umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym oraz do kontynuowania nauczania na studiach II stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Migracje międzynarodowe
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Migracje międzynarodowe

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
  • Ja

    Polecam, bardzo ciekawy kierunek.
    1/27/19