Ochrona roślin i ochrona fitosanitarna

Ochrona roślin i ochrona fitosanitarna to unikatowy kierunek na rynku edukacyjnym w Polsce. Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. W obrocie roślinami i produktami roślinnymi bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

  • fitopatologia, entomologia, herbologia, diagnostyka patogenów i szkodników roślin, w tym gatunków inwazyjnych i kwarantannowych, organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami, mykotoksyny i grzyby chorobotwórcze, procedury i praktyki w laboratoriach granicznych, doradztwo i organizacja ochrony roślin, biologiczna i integrowana ochrona roślin, praktikum z ochrony roślin, podstawy prawne z ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej.

Absolwent kierunku zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz doprowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej ochrony roślin. Nabywa umiejętności w zakresie:

  • diagnozowania chorób roślin, identyfikacji agrofagów i organizmów pożytecznych;wykonywania ekspertyz na zlecenie producentów roślin i artykułów spożywczych;opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;przeprowadzania kontroli fitosanitarnej i wydawania świadectw fitosanitarnych;właściwego doboru metod i środków ochrony roślin oraz posługiwania się specjalistyczną aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin.świadczenia usług doradczych w zakresie ochrony roślin;prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku hipologia i jeździectwo:

  • w jednostkach prowadzących szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin
  • w punktach sprzedaży środków ochrony roślin
  • w jednostkach prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin
  • w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin
  • w stacjach kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych
  • w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako kontrolerzy obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
  • w doradztwie rolniczym
  • w kontroli granicznej i laboratoriach kwarantannowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ochrona roślin i ochrona fitosanitarna

W których miastach można studiować Ochrona roślin i ochrona fitosanitarna

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Komentarze (0)

No comments found