Planowanie przestrzenne

Studia na kierunku Planowanie przestrzenne przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy analitycznej i twórczego działania w zakresie kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem uwarunkowań stanu istniejącego, zindywidualizowanych potrzeb społecznych.

Studia mają interdyscyplinarny charakter, przez co dostarczają studentom szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych. W trakcie studiów pogłębiana jest wiedza z zakresu teorii urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk technicznych i społecznych.

Na kierunku Planowanie przestrzenne studenci zdobywają umiejętności:

  • planowania rozwoju miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności terytorialnej, adaptacji do zmian klimatu, zmieniających się możliwości technicznych, a także zasad ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i złożonych procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
  • sporządzania dokumentów planistycznych o dużym stopniu złożoności (w tym miejscowych planów rewitalizacji oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
  • sporządzania dokumentów prognostycznych i studialnych o charakterze koordynacyjnym i strategicznym służących prowadzeniu kompleksowej polityki rozwoju przestrzennego w miastach, gminach a także na poziomie regionalnym i krajowym.

Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych metod dydaktycznych, mogą uczestniczyć w laboratoriach, zajęciach i praktykach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto, mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu „Erasmus, +” co zwiększa możliwość aktywnej konkurencji na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Gdzie praca po kierunku Planowanie przestrzenne?

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania istotnych problemów funkcjonalno - przestrzennych. Otrzymują niezbędne przygotowanie do pracy na samodzielnych stanowiskach, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Mogą brać aktywny udział:

  • w badaniach analitycznych i prognostycznych dla potrzeb opracowań urbanistycznych oraz planistycznych na różnych szczeblach,
  • w opracowaniu projektów urbanistycznych o złożonych, wielofunkcyjnych strukturach,
  • w programowaniu rozwoju przestrzennego, społecznego i ekonomicznego miast i obszarów wiejskich (działając na poziomie lokalnym i regionalnym),
  • w opracowywaniu dokumentów planistycznych i konstruowaniu programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych,
  • w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów i koncepcji rewitalizacji, wraz z przygotowaniem miejscowych planów rewitalizacji i opracowywaniem szczegółowych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych,
  • w zarządzaniu rozwojem przestrzennym miast i regionów, w tym w opracowywaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, modelowaniu, prognozowaniu i symulowaniu rozwoju przestrzennego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności stosowania najnowszych technologii (m.in. CAD i GIS)

Absolwenci kierunku Planowanie przestrzenne przygotowani są do pracy samodzielnej i zespołowej. Potrafią również współpracować ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Mają możliwość pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu planowania przestrzennego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Planowanie przestrzenne
Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
W których miastach można studiować Planowanie przestrzenne

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326
Komentarze (0)
No comments found