Ana­liza i kreowanie trendów

Ana­liza i kreowanie trendów to nowocze­sny, in­ter­dyscyplinar­ny i in­nowacyj­ny kie­runek stu­diów, łączycy wiedzę i umiejętności z za­kresu fi­lozofii, eko­nomii, in­for­ma­to­logii i so­cjologii.

W ksz­tałceniu nakłada się na­cisk na: umiejętności in­dywidu­al­nego i ze­społowe­go działania, spraw­nej ko­mu­nika­cji, tech­nik kreatyw­nego myśle­nia, działania pro­jek­to­we­go, gro­ma­dze­nia oraz nowocze­snego zarządzania in­for­ma­cja­mi, ana­lizy eko­nomicz­nej, za­chowań ryn­ko­wych, mar­ketin­gu, metod i tech­nik badań społecz­nych, de­signu społecz­nego, teorii i tech­nik in­nowacji. Pro­gram ksz­tałcenia prze­widu­je zajęcia prak­tycz­ne, w tym warsz­tato­we.

Ab­sol­went kierunku Ana­liza i kreowanie trendów będzie mógł pro­wadzić sa­mo­dzielną działal­ność go­spo­darczą w za­kresie re­alizacji in­nowacyj­nych pro­jektów (usług lub pro­duktów), znaj­dzie za­trud­nie­nie w in­nowacyj­nych fir­mach pro­duk­cyj­nych i usługo­wych, fir­mach lub ze­społach zaj­mujących się tworze­niem in­nowacyj­nych ro­z­wiązań, usług, pro­duktów, a także tren­dwat­chin­giem i trend­set­tin­giem.

Ab­sol­went może pra­cować także w mediach, in­sty­tu­cjach fi­nan­so­wych, kon­sul­tin­gu, do­radz­twie, in­sty­tu­cjach kul­tu­ry i sz­tu­ki, ad­mi­nistracji publicz­nej, public re­lations, mar­ketin­gu, w in­sty­tu­cjach hu­ma­nitar­nych, sto­warzysze­niach, fun­dacjach i in­sty­tu­cjach międzyna­ro­dowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ana­liza i kreowanie trendów
Total 1 item.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Ana­liza i kreowanie trendów

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Komentarze (0)
No comments found