Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych to 3,5 letnie studia inżynierskie.

Kształcenie studentów uwzględnia w programie nauczania przedmioty ogólne z zakresu nauk humanistycznych np. etyka, socjologia ogólna oraz ścisłych tj. technologie informacyjne, zaawansowane funkcje MS Office, statystyka matematyczna.

Do tego dochodzą przedmioty podstawowe, jak: anatomia i histologia zwierząt, chemia nieorganiczna i organiczna, biochemia produktów zwierzęcych, podstawy genetyki i techniki molekularne, podstawy mikrobiologii oraz fizjologia zwierząt).

Uzupełnieniem są przedmioty kierunkowe, np. bezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, profilaktyka w produkcji zwierzęcej, bezpieczeństwo przetwórstwa mięsa, mleka i jaj oraz systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów zwierzęcych, monitoring surowców pochodzenia zwierzęcego, prawo sanitarno-żywnościowe.

Opcjonalnie student wybiera przedmioty fakultatywne, np. dziedzictwo kulinarne, niszowe produkty kulinarne, itp.

W procesie kształcenia przewidziano 4 - tygodniowe praktyki kierunkowe.

Dla kogo studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

To propozycja kształcenia dla osób, które zawodowo planują zajmować się:

 • kontrolą utrzymania najwyższych standardów obowiązujących w produkcji zwierzęcej,
 • nadzorem sanitarnym i weterynaryjnym w gospodarce żywnościowej,
 • regulacjami prawnymi związanymi z prawem paszowym, sanitarno-żywnościowym,
 • systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • certyfikacją żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • standardami uboju zwierząt,
 • zasadami bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa oraz jaj,
 • oceną jakości surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przy pomocy najnowszych technik analitycznych, w oparciu o obowiązujące normy,
 • oceną wpływu sposobu konserwowania, pakowania i przechowywania na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • analizą oddziaływania produkcji zwierzęcej i przetwórstwa surowców zwierzęcych na jakość środowiska naturalnego oraz zagospodarowaniem produktów ubocznych produkcji zwierzęcej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Aby dostać sie na ten kierunek, musisz zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu dodatkowego biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Perspektywy pracy po kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Absolwenci tego kierunku mogą pracować:

 • w zakładach przemysłu spożywczego na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • w zakładach przetwarzania i utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • w jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej związanej z jakością żywności i przetwórstwem produktów zwierzęcych,
 • w organach urzędowej kontroli żywności,
 • w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w firmach zajmujących się obrotem żywnością w obrębie całego łańcucha żywnościowego.
Kierunki pokrewne do kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (0)
No comments found