Jakiego kierunku studiów szukasz?

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Studia na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności mają ma celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, biologicznych i ekonomicznych.

Absolwent studiów na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W programie studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności przewidziano takie przedmioty, jak:

systemy zarządzania jakością żywności; systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności; jakość, standaryzacja, monitoring i atestacja żywności; systemy zarządzania jakością w laboratoriach badawczych; żywność niekonwencjonalna; jakość sensoryczna żywności; dodatki do żywności; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; chemia żywności oraz chemia fizyczna; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; towaroznawstwo; prawo żywnościowe; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; biotechnologia żywności; opracowanie nowych artykułów żywnościowych, grafika inżynierska, podstawy produkcji surowców roślinnych, surowców owocowo-warzywnych oraz surowców zwierzęcych, standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych, nowoczesne metody analizy instrumentalnej, bezpieczeństwo w pakowaniu, magazynowaniu i transporcie żywności, kontrola weterynaryjna i sanitarna żywności, alergeny w żywności, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, toksykologia żywności, molekularne podstawy genetycznych modyfikacji żywności, bezpieczeństwo i jakość w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych, autentyczność i zafałszowania żywności, ochrona zdrowia publicznego, żywienie człowieka z elementami bromatologii,

Absolwenci kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności są przygotowani do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości, laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach urzędowej kontroli żywności.

Dla kogo studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności
Jakie uczelnie oferują kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności
W których miastach można studiować kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni