Inżynieria medyczna

Kierunek studiów Inżynie­ria medycz­na łączy wiedzę i doświad­cze­nie niezbędne do tworze­nia nowych tech­nologii inżynier­skich oraz ich za­sto­so­wania w prak­ty­ce medycz­nej. Ta oferta edukacyjna to nowocze­sna działal­ność inżynier­ska w medycynie.

Przykłado­we przed­mio­ty re­alizowane na kie­run­ku inżynie­ria medycz­na: wstęp do pro­gra­mo­wania, mo­de­lowanie kom­putero­we, pod­stawy akusty­ki i och­ro­na słuchu, pod­stawy or­to­pedii, tech­nologie ma­teriałowe w tech­nice, pod­stawy bio­mechaniki z ele­men­tami CAD/MES, meto­dy numerycz­ne w bio­mechanice, fi­zyka ośrodków ciągłych.

Umiejętności, które stu­den­ci zdobywają pod­czas nau­ki to m.in.: obsługa i nadzór nad wy­so­ce zin­for­ma­ty­zowaną apa­raturą medyczną, tech­niki sto­so­wane w warun­kach kon­tak­tu urządzeń mechanicz­nych z or­ga­nizmem, kom­putero­we mo­de­lowanie struk­tur ana­to­micz­nych.

Perspektywy pracy po inżynierii medycznej

Ab­sol­wen­ci inżynie­rii medycz­nej pracę mogą podjąć w przed­siębior­stwach pro­duk­cyj­nych zaj­mujących się wy­twarzaniem apa­ratu­ry medycz­nej, w fir­mach kom­putero­wych zaj­mujących się re­alizacją sys­temów in­for­ma­tycz­nych wspo­ma­gających medycynę, w placówkach służby zdro­wia przy obsłudze i ser­wiso­waniu apa­ratu­ry medycz­nej, w in­sty­tu­cjach badaw­czo-ro­z­wojowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria medyczna
Total 2 items.
W których miastach można studiować Inżynieria medyczna

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found