Inżynieria medyczna

Kierunek studiów Inżynie­ria medycz­na łączy wiedzę i doświad­cze­nie niezbędne do tworze­nia nowych tech­nologii inżynier­skich oraz ich za­sto­so­wania w prak­ty­ce medycz­nej. Ta oferta edukacyjna to nowocze­sna działal­ność inżynier­ska w medycynie.

Przykłado­we przed­mio­ty re­alizowane na kie­run­ku inżynie­ria medycz­na: wstęp do pro­gra­mo­wania, mo­de­lowanie kom­putero­we, pod­stawy akusty­ki i och­ro­na słuchu, pod­stawy or­to­pedii, tech­nologie ma­teriałowe w tech­nice, pod­stawy bio­mechaniki z ele­men­tami CAD/MES, meto­dy numerycz­ne w bio­mechanice, fi­zyka ośrodków ciągłych.

Umiejętności, które stu­den­ci zdobywają pod­czas nau­ki to m.in.: obsługa i nadzór nad wy­so­ce zin­for­ma­ty­zowaną apa­raturą medyczną, tech­niki sto­so­wane w warun­kach kon­tak­tu urządzeń mechanicz­nych z or­ga­nizmem, kom­putero­we mo­de­lowanie struk­tur ana­to­micz­nych.

Perspektywy pracy po inżynierii medycznej

Ab­sol­wen­ci inżynie­rii medycz­nej pracę mogą podjąć w przed­siębior­stwach pro­duk­cyj­nych zaj­mujących się wy­twarzaniem apa­ratu­ry medycz­nej, w fir­mach kom­putero­wych zaj­mujących się re­alizacją sys­temów in­for­ma­tycz­nych wspo­ma­gających medycynę, w placówkach służby zdro­wia przy obsłudze i ser­wiso­waniu apa­ratu­ry medycz­nej, w in­sty­tu­cjach badaw­czo-ro­z­wojowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria medyczna
Total 2 items.
W których miastach można studiować Inżynieria medyczna

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108
Komentarze (0)
No comments found