Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska ma szeroką ogólną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych dotyczącą ochrony i kształtowania środowiska.

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Ma wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie ochrony środowiska oraz zna zasady zarządzania jakością i bezpieczeństwem środowiska zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, wskazuje również instytucje odpowiedzialne za monitoring i kontrolę jakości środowiska.

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska nabywa umiejętności związanych z identyfikacją zagrożeń w środowisku, oceną jakości poszczególnych elementów środowiska; projektowaniem i podejmowaniem działań na rzecz technologii zapewniających jakości i bezpieczeństwo środowiska; oceną oddziaływania na środowisko; menedżerskich w zakresie systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności); pracy zespołowej w zakresie rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, specjalistycznym z zakresu nauk o środowisku na poziomie zaawansowania B2 oraz potrafi wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji.

Program studiów ułatwia absolwentom zatrudnienie zgodne z uzyskanym wykształceniem oraz umożliwia prowadzenie indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Jakość i bezpieczeństwo środowiska
W których miastach można studiować Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found