Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkole - Po­lonistycz­no-Hi­sto­rycz­ne Stu­dia Nau­czyciel­skie to stu­dia licen­cjac­kie przy­go­towujące do za­wodu nau­czycie­la w za­kresie dwóch przed­miotów: hi­sto­rii oraz języka pol­skie­go.

Hu­ma­nisty­ka w sz­ko­le to nowocze­sna, in­ter­dyscyplinar­na pro­po­zycja stu­diów przy­go­to­wana wspólnie przez In­sty­tut Fi­lologii Pol­skiej i In­sty­tut Hi­sto­rii. Dzięki te­mu połącze­niu stu­den­ci mają możliwość zdobycia specja­listycz­nej wie­dzy z za­kresu dwóch kie­runków hu­ma­nistycz­nych oraz uzyska­nia kwalifi­ka­cji za­wodowych do nau­czania hi­sto­rii i języka pol­skie­go w sz­ko­le pod­stawowej. Prak­tycz­ny pro­fil i mo­dułowy pro­gram stu­diów za­pew­niają pełne i rze­tel­ne przy­go­to­wanie do pra­cy za­wodowej, co zwiększa szan­se ab­sol­wentów te­go kie­run­ku na ryn­ku pra­cy.

Program nauczania stawia na następujące aspekty kształcenia:

  • specja­listycz­na wie­dza z za­kresu dy­dak­ty­ki języka pol­skie­go i hi­sto­rii oraz wie­dza pe­dago­gicz­no-psy­chologicz­na;
  • prak­tycz­ny wy­miar stu­diów - 180 go­dzin prak­tyk z za­kresu dy­dak­ty­ki hi­sto­rii i języka pol­skie­go, ale również z pe­dago­giki i psy­chologii;
  • modułowy pro­gram stu­diów z moc­no za­zna­czonym wy­mia­rem prak­tycz­nym.

Absolwent zyskuje:

  • dy­plom licen­cja­ta i kwalifi­ka­cje za­wodowe w za­kresie nau­czania języka pol­skie­go i hi­sto­rii w sz­ko­le pod­stawowej;
  • specja­listyczną, nowocześnie za­pre­zen­to­waną wiedzę z za­kresu dy­dak­ty­ki i pe­dago­giki;
  • pro­fesjonal­ne przy­go­to­wanie do pra­cy w sz­ko­le;
  • możliwość kon­ty­nuowania edu­ka­cji na stu­diach II stop­nia - wy­bie­rając al­bo stu­dia hi­sto­rycz­ne, al­bo stu­dia po­lonistycz­ne lub łącząc te dwa kie­run­ki
Jakie uczelnie oferują kierunek Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 29

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found