Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Stu­den­ci kierunku Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii po­znają hi­sto­rycz­ne, kul­tu­ro­we i społecz­ne uwarun­ko­wania obec­ności oraz ro­li zwierząt w życiu człowie­ka. Uzyskują wiedzę o re­gulacjach praw­nych i or­ga­nizacyj­nych oraz za­sadach ety­ki w za­kresie utrzymywania i użyt­ko­wania zwierząt. Po­znają mechanizmy pod­stawowych pro­cesów za­chodzących w or­ga­nizmie zwierzęcia oraz za­gad­nie­nia związa­ne z ro­z­wojem człowie­ka i jego za­bu­rze­nia­mi.

Za­po­znają się z ty­po­wymi meto­dami edu­ka­cji, wy­chowania i te­rapii lu­dzi oraz ich wspo­ma­ga­nia zajęcia­mi z udziałem zwierząt. Do­sko­nalą umiejętności niezbędne przy planowaniu i re­alizowaniu działań/zajęć z udziałem wy­branych ga­tunków zwierząt i/lub na ich te­mat, do­sto­so­wanych do po­trzeb osób w nich uczest­niczących, a także w po­dej­mo­waniu działań związa­nych z po­zyski­waniem (hodow­la, chów) oraz przy­go­to­waniem (dobór, sz­ko­le­nie) zwierząt do określonych za­dań. Ksz­tałtują kom­peten­cje po­zwalające iden­ty­fi­ko­wać za­chowania i po­trze­by zwierząt oraz ogra­nicze­nia i za­grożenia związa­ne z ich użyt­ko­waniem.

Ab­sol­went kierunku Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii może wy­ko­rzystać in­ter­dyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym także po­sia­dane przy­go­to­wanie pe­dago­gicz­ne, w pra­cy w placówkach/ośrod­kach re­kreacyj­nych, edu­ka­cyj­nych, wy­chowaw­czych, opie­kuńczych i te­rapeu­tycz­nych dla dzie­ci, młodzieży i do­rosłych, uw­zględniających w swojej działal­ności zajęcia pro­wadzone przez specja­listów z udziałem zwierząt i/lub na ich te­mat, a także w po­dej­mo­wanej w tym za­kresie in­dywidu­al­nej działal­ności go­spo­dar­czej.

Ak­tyw­ność za­wodowa ab­sol­wen­ta może być związa­na z: agro­tu­rystyką; działal­nością sz­ko­le­niową i do­radczą w za­kresie hodow­li, utrzyma­nia, żywie­nia i sz­ko­le­nia zwierząt; fir­mach usługo­wo-pro­duk­cyj­nych, zaj­mujących się pro­dukcją oraz dys­trybucją kar­my, pa­szy, do­datków pa­szowych i ak­ceso­riów dla zwierząt ama­tor­skich i użyt­ko­wych; in­sty­tu­cjach i or­ga­nizacjach działających w ob­sza­rze och­ro­ny zwierząt; związkach hodowców, ogro­dach zo­ologicz­nych, sch­ro­niskach i hotelach dla zwierząt.

Może też podjąć pracę w or­ga­nach ad­mi­nistracji rządo­wej i sa­morządo­wej, or­ga­nizacjach społecz­nych oraz w jed­nost­kach nau­ko­wo-badaw­czych. Ab­sol­went, w za­leżności od zrealizowanego mo­dułu ksz­tałcenia jest przy­go­to­wany do ubie­ga­nia się o na­da­nie upraw­nień in­struk­to­ra hi­po­terapii lub kynoterapeu­ty (do­go­terapeu­ty).

Jakie uczelnie oferują kierunek Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
Total 1 item.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Komentarze (0)
No comments found