Pedagogikę wybierają najczęściej osoby, które swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi lub osobami starszymi. Planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera. Przyszła praca będzie wymagała dyscypliny, cierpliwości, wyrozumiałości, kreatywności i empatii.

Jakie są perspektywy pracy po pedagogice?

Absolwenci pedagogiki, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.

Najbardziej typowe miejsca pracy pedagoga to placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki socjalizacyjne, świetlice środowiskowe, placówki terapeutyczne, schroniska młodzieżowe, zakłady poprawce, domy dziecka, zakłady karne, instytucje zajmujące się profilaktyką resocjalizacyjną.

Jak wyglądają studia na pedagogice w Kielcach?

Pierwszy etap edukacji trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybrane kieleckie uczelnie oferują kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: historia wychowania i myśli pedagogicznej, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika medialna, pedagogika specjalna, logika, pedagogika porównawcza, andragogika, antropologia kulturowa.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Gdzie w Kielcach można studiować pedagogikę?

Kilka uczelni oferuje ten kierunek:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • gerontologia społeczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Rekrutacja na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru biologii, historii, geografii, wos.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja z socjoterapią
 • logopedia
 • architekt czasu wolnego.

Miesięczne czesne na studiach stacjonarnych wynosi 350 zł, niestacjonarnych – 300 zł.

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4000 zł, niestacjonarnych 3200 zł.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, specjalności:

 • resocjalizacja z socjoterapią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Roczne czesne, zależnie od specjalności, wynosi 3200 zł – 3300 zł.

Jedna ze ścieżek zawodowych po ukończeniu pedagogiki to praca z dziećmi w przedszkolu.

Jak wiele satysfakcji może ona dać - opowie Wam nauczycielka przedszkolna: