Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Celem studiów licencjackich na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 oraz języka rosyjskiego na poziomie B2+ i angielskiego na poziomie B2+. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta – ukrainistę władającego trzema językami obcymi.

Studenci studiów licencjackich na specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim zyskują także wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa.

Otrzymują także wiedzę specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego oraz nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy (dorobek emigracji ukraińskiej), a także podstawowe umiejętność analizy zjawisk kulturowych i językowych typowych dla Europy Wschodniej. Dzięki nauce języka ukraińskiego oraz dwóch pozostałych języków zyskują możliwości szerszego dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w Europie i w świecie. Studia prowadzone przez Katedrę Ukrainistyki kontynuują wieloletnią misję i strategię Wydziału. Nauczając uniwersalnych zasad komunikacji interkulturowej Katedra w swojej działalności podkreśla ważkość i dbałość o zachowanie tożsamości historyczno-kulturowej różnych państw, regionów i mniejszości narodowych Europy w duchu tolerancji i poszanowania ich praw.

Wymienione wyżej umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na specjalności ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia bądź podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp. Kwalifikacje nabyte w czasie studiów pozwalają absolwentom na wykonywanie, w sposób odpowiedzialny, różnych zawodów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
Total 1 item.
W których miastach można studiować Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found