Analityka żywności i środowiska wodnego

Analityka żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Po pierwszym roku studiów student wybiera tzw. ścieżkę kształcenia o odrębnym programie i realizuje standardy albo dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka albo dla kierunku rybactwo.

W programie studiów realizowane są takie przedmioty jak:

  • sieciowe techniki informatyczne, morfometria i ultrastruktura zwierząt, ekologia i ochrona środowiska, analiza chemiczna produktów żywnościowych, wpływ czynników agresji środowiska na organizm, parazytologia, technologia i metody badania produktów roślinnych i mięsnych, charakterystyka mikroflory technicznej w przemyśle, patomorfologia surowców roślinnych, metody molekularne w analizie żywności i środowiska, techniki histologiczne w ocenie jakości surowców, bioindykatory środowiska, biochemiczno antropometryczna analiza stanu odżywienia, analiza danych genetycznych, walidacja wyników badań, systemy zarządzania jakością i akredytacja, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, standardy i zasady budowy, wyposażenia i pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych, ochrona własności intelektualnej

Studenci kierunku analityka żywności i środowiska wodnego przyswajają wiedzę z zakresu technologii żywności i rybactwa, chemii żywności, przetwórstwa żywności, nauk technicznych, nauk żywieniowych oraz nauk ekonomicznych. Zdobywają informacje z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, uczą się oceny zasobów rybnych, prowadzenia akwakultury oraz zabezpieczania surowców rybnych, praktykują wykonywanie analizy żywności, oceny środowiska produkcyjnego żywności, surowców i produktów żywnościowych.

Kończąc kierunek analityka żywności i środowiska wodnego absolwent może ubiegać się o pracę:

  • w laboratoriach zakładów przetwórstwa żywności, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w zakładach higieny weterynaryjnej, przy wykonywaniu analiz żywności, surowców i produktów żywnościowych, przy badaniu środowisk wodnych i lądowych, w stopniu pozwalającym na diagnozowanie zjawisk zachodzących w tych obszarach, w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.
Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka żywności i środowiska wodnego
No results found.
W których miastach można studiować Analityka żywności i środowiska wodnego
No results found.
Komentarze (0)
No comments found