Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa to unikatowe, trzyletnie, interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Medyczny. Zajęcia kierunkowe odbywają się na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej. Uczelnie planują w roku akademickim 2018/19 utworzenie studiów II stopnia na tym kierunku. Studia magisterskie pozwolą poszerzyć wiedzę zdobytą w trakcie studiów licencjackich i umożliwią zdobycie pełnego specjalistycznego wykształcenia.

Podczas nauki studenci zdobywają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej. Poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem studiów na kierunku Chemia i toksykologia sądowa jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych. Absolwenci kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, w zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu chemii i toksykologii oraz w laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych. Absolwenci będą przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.

W planie studiów ujęto takie zagadnienia, jak: chemia ogólna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna, organiczna, biochemia kliniczna, immunochemia. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej. W programie studiów zaplanowano wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in.: chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Ważnym elementem programu studiów Chemia i toksykologia sądowa jest duży udział zajęć laboratoryjnych i praktycznych, w czasie których studenci uczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Szczegółowe informacje o zakresie materiału realizowanym na zajęciach można zobaczyć na prezentacji video przygotowanej przez uczelnię:

Zapraszamy także na niezwykle ciekawy blog studentów chemii i toksykologii sądowej

Kandydatom przydadzą się także porady, jak zdać maturę z chemii na 100% od osoby, która taki wynik osiągnęła

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 2 items.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Komentarze (0)

No comments found