Obronność

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku obronność, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego.

Posiadając umiejętność zapewnienia ochrony i obrony życia oraz wartości ludzkich, instytucji państwa, symboli narodowych, kultury, mienia i środowiska przed wszelakimi zagrożeniami, będzie przygotowany do pracy na stanowisku w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa. Uzyskane wykształcenie pozwoli mu podjąć pracę w charakterze analityka, specjalisty i inspektora w administracji publicznej, także organizacjach i instytucjach lokalnych, regionalnych szczebla centralnego w organizacjach pozamilitarnych i militarnych.

Absolwent kierunku obronność będzie znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią z zakresu obronności. Absolwent specjalności obronność państwa będzie przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych związanych z obronnością państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

Absolwent obronności, pogłębiając podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, będzie wykorzystywał nowoczesne programy i metody do eliminowania wyzwań i powstałych zagrożeń. W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił zorganizować i przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym. Ponadto będzie potrafił umiejętnie wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z obronnością państwa.

Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa – posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań.

Jakie uczelnie oferują kierunek Obronność

W których miastach można studiować Obronność

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 589

Komentarze (2)

  • Byłem ukończyłem i powiem jedno strata czasu żadnych perspektyw po tym kierunku. Już nie wspomnę o lekceważącym podejściu do studenta. Stanowczo odradzam
    7/16/14
  • tylko na AON jest obronność? na WAT nie ma?
    2/27/14