Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie i prawo w biznesie jest kierunkiem opartym na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne pozyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Interdyscyplinarny program studiów jest punktem wyjścia do budowania i rozwoju kariery zawodowej w różnych obszarach biznesu, choć specyfika studiów nie ogranicza osób je kończących do znalezienia zatrudnienia wyłącznie w tej sferze. Absolwent studiów pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie uzyska przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Jego wiedza i umiejętności będą mogły zostać wykorzystane w podmiotach o różnej wielkości: od najmniejszych poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także te działające otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent będzie zdolny do organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. Będzie również w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych aspektów owej działalności. Będzie on bowiem w stanie samodzielnie określić optymalną formę prowadzonej działalności, przeprowadzić procedurę jej rejestracji oraz właściwie zorganizować jej bieżące działanie.

Wiedza i uzyskane przez absolwenta kompetencje staną się również podstawą podejmowana działalności o charakterze doradczym dla różnego rodzaju podmiotów zewnętrznych. Obejmie to pracę w kancelariach prawnych zapewniających obsługę podmiotów gospodarczych.

Potencjalne zatrudnienie absolwenta kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie nie będzie ograniczone do sektora przedsiębiorstw. Przygotowanie zawodowe pozwoli bowiem na znalezienie pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach. Z uwagi na znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z właściwymi organami administracji, zdobyta w toku studiów wiedza pozwoli działać na styku obu obszarów: administracji i biznesu w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje bądź jako pracownika administracji publicznej związanej z obsługą przedsiębiorstw.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found