Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Studia I i II stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią kładą mocny nacisk na rolę odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju energetycznym i stawiają na kompleksowe traktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej.

Studenci tego kierunku nabędą kompleksową wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umiejętności z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, automatyki, informatyki, programowania i obróbki danych pomiarowych.

W programie studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią przewidziano zagadnienia z zakresu:

 • podstaw energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • fizyki, chemii i matematyki, podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
 • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
 • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią będziesz potrafił:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi oraz wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów,
 • planować, projektować i prowadzić eksperymenty różnymi środkami i w różnej skali, indywidualnie i w zespole, dla uzyskania wyników umożliwiających opis badanego procesu lub rozwiązanie postawionego problemu,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, komputerowych programów aplikacyjnych,
 • dokonać analizy technologicznej oraz dobrać w procesie projektowania części i elementy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz określić niezbędne wskaźniki techniczne i ekonomiczne, również z uwzględnieniem nowych technologii w energetyce,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną, dokonać racjonalnego doboru materiałów do zastosowań energetycznych oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mogą pracować jako projektanci maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Zatrudnienie można znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, także w jednostkach samorządowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Total 1 item.
W których miastach można studiować Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found