Wokalistyka

Wokalistyka to kierunek studiów przygotowujący do pracy zawodowej związanej z każdą formą śpiewu.

Kandydaci na studia wokalne powinni wykazać się pozytywnymi warunkami głosowymi i słuchowymi oraz odpowiednim przygotowaniem muzycznym. Aby dostać się na wokalistykę, należy zdać egzaminy wstępne: śpiew solowy, podstawy gry aktorskiej, badanie predyspozycji ruchowych, badanie predyspozycji słuchowych.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą wystarczające przygotowanie do samodzielnej pracy scenicznej i estradowej bądź samodzielnej pracy koncertowej. Po ukończeniu studiów absolwent ma opanowane problemy techniczne, wykonawcze i interpretacyjne dla podstawowego repertuaru wokalnego, solowego i kameralnego, posiada zdolność tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych, a także wykazuje umiejętność samooceny.

Specjalności oferowane na kierunku wokalistyka:

  • wokalno-aktorska
  • kompozycja i aranżacja
  • instrumentalistyka jazzowa
  • wokalistyka jazzowa
  • realizacja nagłośnienia

Absolwent wokalistyki est przygotowany do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem, w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 8 items.

Komentarze (0)

No comments found