Audyt finansowy

Program kierunku studiów Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na biegłego rewidenta, określonym w art. 9 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także w uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ale także z szeroko rozumianych finansów, prawa gospodarczego, ekonomii, matematyki z elementami statystyki, a także etyki zawodowej.

Studenci, którzy ukończą kierunek Audyt finansowy będą posiadać wiedzę niezbędną dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego podlegającego ustawie o rachunkowości. Zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. W szczególności uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek. Uzyskają umiejętności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie, aż do analizy sytuacji finansowej podmiotu będącej bazą do podejmowania decyzji w jednostkach gospodarczych. Program kierunku umożliwia również rozwój posiadanych zdolności poprzez dalsze samokształcenie, co pozwoli jego absolwentom na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Perspektywy pracy po Audycie finansowym

Po ukończeniu studiów na kierunku Audyt finansowy absolwenci mają możliwość zdobycia interesującej pracy nie tylko w biurach rachunkowych czy firmach audytorskich, ale również we wszystkich jednostkach gospodarczych bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną. Z uwagi na szeroki zakres wiedzy i umiejętności będą poszukiwanymi kandydatami do pracy w różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym. Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (biura rachunkowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych itp.). Osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego, syndyka. Są także poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Audyt finansowy
W których miastach można studiować Audyt finansowy

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found