Biofizyka

Biofizyka to nauka z pogranicza biologii oraz fizyki, obejmująca ogół procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizmów żywych. Biofizyka zajmuje się zjawiskami zmiany energii świetlnej w inne formy energii, zjawiskami elektrycznych, mechaniki ruchów, transportu przez błony biologiczne.

Studia na kierunku biofizyka mają charakter interdyscyplinarny. Umożliwiają opanowanie podstaw biologii molekularnej oraz poznanie metod stosowanych przez współczesną fizykę eksperymentalną i teoretyczną, do badania procesów zachodzących na poziomie molekularnym.

Kandydat na studia z zakresu biofizyki powinien być cierpliwy, dokładny, samodzielny, ciekawy, wytrwały. Te cechy są przydatne do prowadzenia obserwacji, badań, czynienia pomiarów. Istotna jest wyobraźnia, dobra pamięć, zdolność koncentracji i logiczne myślenie. Zdarza się, że biofizyk bywa że jest narażony na kontakt z mikroorganizmami i chemikaliami potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia, szczególnie w laboratoriach zajmujących się genetyką molekularną oraz z izotopami radioaktywnymi. W laboratoriach pomiarowych bywa narażony na promieniowanie rentgenowskie, neutronowe i gamma oraz na silne pola elektromagnetyczne.

W programie studiów na kierunku biofizyka realizowane są następujące przedmioty nauczania:

  • biochemia, podstawy fizyki, elektromagnetyzm i optyka, ewolucjonizm, fizjologia zwierząt, ekologia, fotobiofizyka, anatomia, mechanika, analiza matematyczna.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • biofizyka molekularna - absolwenci tej specjalnosci posiadają umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych (rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania biomolekuł o potencjalnych zastosowaniach biotechnologicznych i medycznych) oraz w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych
  • optyka okularowa - program studiów obejmuje przedmioty ogólne, medyczne oraz zawodowe. Celem specjalności jest wykształcenie optyków okularowych i optometrystów na poziomie akademickim
  • fizyka medyczna - specjalność ma na celu wykształcenie absolwenta biegłego w nowoczesnych technikach pomiarowych. Rynek pracy dla fizyków medycznych obejmuje takie obszary jak techniczne wsparcie diagnostyki medycznej, medycyna nuklearna, kliniki specjalistyczne oraz produkcja i dystrybucja wysoko-specjalistycznego sprzętu medycznego
  • biochemia
  • biotechnologia roślin
  • optometria
  • bioelektronika
  • biofizyka nano-bio-medyczna

Perspektywy pracy po ukończeniu biofizyki

Specjaliści z zakresu biofizyki mogą pracować w wyspecjalizowanych placówkach badawczych i wdrożeniowych, firmach produkujących sprzęt i aparaturę "nowych technologii", laboratoriach przemysłowych, firmach opracowujących i rozwijających oprogramowanie użytkowe. Absolwent kierunku biofizyka może prowadzić działalność naukową, uzyskiwać kolejne stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Teoretycy, zwani też bioinformatykami, tworzą nowe modele procesów i struktur biologicznych, oraz teorie uogólniające poprzednie modele i uwzględniające nowe dane.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biofizyka

Total 3 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Biofizyka

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 507

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 328

Komentarze (0)

No comments found