Biofizyka molekularna i komórkowa

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek silnie osadzony w naukach biologicznych, z dużą dozą fizyki.

Współczesna biologia wymaga interdyscyplinarnego podejścia zarówno od strony zaawansowanych metod badania obiektów biologicznych, interpretacji i analizy danych, symulacji komputerowych czy modelowania procesów biologicznych. Program studiów I stopnia dobrze wpisuje się w takie zapotrzebowanie, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny biologii, jak i biofizyki. Studenci kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa opanują wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przedmiotów ogólnobiologicznych, programowania, modelowania i analizy danych, ale także będą mogli poznać wiele współczesnych metod eksperymentalnych i zdobyć podstawową wiedzę o układach biologicznych.

W grupie przedmiotów podstawowych na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa znajdują się kursy budujące ogólną wiedzę: umożliwiające rozumienie procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w przyrodzie oraz stosowanie formalizmu matematycznego do ich opisu. W ramach kursów specjalistycznych studenci uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą badania procesów molekularnych w układach żywych. Akcenty programowe „biofizyki molekularnej i komórkowej” położone są na kontekst biologiczny. Absolwent tego kierunku ma uzyskać przygotowanie teoretyczne w zakresie funkcjonowania układów i systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji oraz umiejętności praktyczne do ich badania na poziomie molekularnym. Odróżniającym elementem programowym jest liczna grupa kursów specjalistycznych, prezentujących podstawowe i zaawansowane metody badania układów komórkowych, (w tym zaawansowane techniki mikroskopowe).

Nauczane metody biofizyczne dobrane są pod kątem badań różnych aspektów funkcjonowania komórki i poznawania ich molekularnych mechanizmów funkcjonowania. Współczesne badania biologiczno-molekularne nie mogą obyć się bez analizy bioinformatycznej oraz symulacji molekularnych. Mocnym punktem propozycji programowej kierunku „biofizyka molekularna i komórkowa” jest szereg kursów rozwijających kompetencje cyfrowe, począwszy od umiejętności korzystania ze specjalistycznego oprogramowania naukowego a skończywszy na projektowaniu algorytmów i programów do modelowania numerycznego różnych zjawisk. Dopełnieniem kształcenia na kierunku „biofizyka molekularna i komórkowa” jest propozycja dedykowanego kursu z zakresu bioetyki, dzięki któremu absolwent będzie potrafił zidentyfikować konkretne etyczne i bioetyczne problemy we współczesnych naukach biologicznych.

W trakcie studiów na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. W ramach programu Erasmus Praktyki, podczas studiów można ubiegać się o praktyki w dowolnym kraju europejskim.

Głównym gwarantem jakości kształcenia na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa jest wysoki poziom naukowy i doświadczenie merytoryczne kadry nauczającej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, oraz zaproszenie dydaktyków z innych wydziałów do prowadzenia kursów przynależnych do obszaru nauk ścisłych.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia Biofizyka molekularna i komórkowa posiadają umiejętności wymagane do podjęcia pracy w działach wdrożeniowych i badawczych przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, związanych z ochroną środowiska lub ochroną zdrowia, a także komercyjnych i niekomercyjnych laboratoriach wzorcowych i diagnostycznych. Zatrudnienie absolwenta jest również możliwe w niekomercyjnych instytucjach naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych zajmujących się dziedzinami pokrewnymi biologii molekularnej lub na pograniczu nauk biologicznych i fizyczno-informatycznych

Jakie uczelnie oferują kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Biofizyka molekularna i komórkowa

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
  • gdzie praca po tym kierunku?

    Czy możecie podać konkretne firmy w Polsce, gdzie można zrobić karierę po tym kierunku?
    6/7/18