Chemia i analityka przemysłowa

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa łączy w sobie wiedzę nauk chemicznych z naciskiem na praktyczne umiejętności związane z analizą chemiczną i instrumentalną.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera chemii i analityki przemysłowej (kwalifikacje I stopnia).

Program zajęć na kierunku Chemia i analityka przemysłowa przewiduje:
  • duży udział (>50 %) zajęć czynnych, tj. laboratoriów, ćwiczeń, seminariów i projektów,
  • równowaga pomiędzy przekazywaną wiedzą ogólną a specjalistyczną,
  • dostarczanie wiedzy i umiejętności o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii,
  • możliwość uczestniczenia w wielu kursach wybieralnych według potrzeb i zainteresowań studentów,
  • rozwijanie osobowości poprzez udział w kursach humanistycznych,
  • częściowe przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w zajęciach menadżerskich i ekonomicznych,
  • wstępne zapoznanie z możliwościami i warunkami przyszłej pracy zawodowej poprzez możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach zawodowych.
Absolwenci kierunku Chemia i analityka przemysłowa będą posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i analityki chemicznej oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i korzystania z różnorodnych technik i metod analitycznych. Będą oni znać zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej.
Ponadto będą posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych, pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym, oceny ryzyka postępowania z próbkami i odpadami, oceny i interpretacji danych pomiarowych i wyników analiz, czy organizowania bezpiecznych i efektywnie działających stanowisk pracy. Znać będą język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu chemii i analityki chemicznej. Będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Perspektywy pracy po kierunku Chemia i analityka przemysłowa
Absolwenci tych studiów będą posiadać przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego, w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolno-pomiarowych lub kontroli jakości produkcji oraz ochrony środowiska.

Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia i analityka przemysłowa

W których miastach można studiować Chemia i analityka przemysłowa

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found