Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury to kierunek dla osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętych sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Studenci kształcą się z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa. Uczą się dostrzegać i opisywać dzieła sztuki, rozumieć ich specyfikę i interpretować dawne i współczesne procesy kulturowe. Poznają dzieje ochrony zabytków i problematykę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Dowiadują się jak tworzyć dokumentację ekspercką przy wykorzystaniu fotografii tradycyjnej i cyfrowej oraz inwentaryzację rysunkowo - pomiarowej.

Przyswajają zagadnienia urbanistyczne, regulacje prawne w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz wiedzę na temat dziejów rzemiosł artystycznych. Zaznajamiają się z rodzajami zabytków europejskich i pozaeuropejskich, takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, szkło, meble, złotnictwo.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • konserwatorstwo
  • muzealnictwo
  • historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki
  • turystyka kulturowa w zakresie promocji
  • pamiątkarstwa i oprawy plastycznej
  • projektowanie plastyczne
  • fotografia dokumentacyjna i konserwatorska zabytków
  • fotografia reklamowa i prezentacyjna

Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury przygotowany jest do pracy w: placówkach muzealnych i galeriach sztuki, domach aukcyjnych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, instytucjach public relations oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 8 rekordów.
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,

Komentarze (0)

Brak komentarzy