Chemia zrównoważonego rozwoju

Studia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju mają służyć wykształceniu chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych, gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego, nowoczesnej nisko emisyjnej eko-energetyki oraz innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych.

Kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, technologii pro-środowiskowych, procesów pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii, otrzymywania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych dla zastosowań m.in. w ochronie środowiska i energetyce. W programie studiów główny nacisk położony został na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i kompetencji.

Umiejętności praktyczne w połączeniu z wiedzą zdobytą podczas wykładów przygotowują absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach specjalizujących się w zakresie:

• planowania i realizacji analiz laboratoryjnych i terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i monitoringu środowiskowego, uwzględniającym również opracowanie odpowiednich ekspertyz i ocenę zagrożeń środowiskowych, jak również nowoczesnych technologii remediacji środowiskowej;

• wykorzystania innowacyjnych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ukierunkowanego m.in. na wytwarzanie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych o zaprojektowanych własnościach, recyklingu, produkcji surowców dla przemysłu chemicznego na bazie surowców odnawialnych;

• nowoczesnej niskoemisyjnej eko-energetyki obejmującej wykorzystanie m.in. odnawialnych źródeł energii, produkcji i magazynowania energii.

Pierwszy stopień studiów przewiduje:

• blok przedmiotów podstawowych (podstawy chemii, matematyka, fizyka, chemia analityczna z elementami analizy środowiska, chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna z elementami ciała stałego, elektrochemia, elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego, podstawy chemii polimerów)

• kursy kierunkowe (zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku, chemia środowiska, elementy technologii i inżynierii chemicznej, bezpieczeństwo środowiska pracy, chemia i technologia materiałów funkcjonalnych, metody fizykochemiczne w badaniach materiałów, synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych, monitoring środowiska, fizykochemia ciała stałego, chemia i technologia materiałów funkcjonalnych, metody fizykochemiczne badania materiałów, elementy elektroniki – zastosowanie w chemii, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym, recykling i zagospodarowanie odpadów, odnawialne źródła surowców, Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii, zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami)

• blok przedmiotów ogólnych (język angielski, technologia informacyjna, przedmioty humanistyczne i społeczne oraz kursy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne).

Szczególnie istotnym elementem wykształcenia są kompetencje w zakresie eko-energetyki niskoemisyjnej oraz produkcji i magazynowania energii, a także wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań m.in. w nowoczesnych technologiach chemicznych i energetyce.

Studia przygotowują do podjęcia pracy zarówno w różnego typu laboratoriach chemicznych, specjalizujących się w szczególności w badaniach środowiska, jak i na stanowiskach administracyjnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z monitoringiem i ochroną środowiska, posiada kompetencje do pracy jako konsultant, doradca lub specjalista w zakresie ochrony środowiska, posiada kompetencje do zarządzania gospodarką surowcami, substancjami chemicznymi oraz odpadami (praktyczna znajomość rozporządzenia REACH oraz CLP).

Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne i dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych z szeroko pojętą analityką chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także problemami współczesnej energetyki.

Ukończenie studiów I stopnia i przygotowanie pracy licencjackiej umożliwia kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju lub kierunkach pokrewnych.

Po ukończeniu studiów Chemia zrównoważonego rozwoju absolwent może podjąć pracę w:

  • laboratoriach analitycznych (analityka środowiskowa, badanie żywności, kosmetyków)
  • stacjach monitoringu, jednostkach ochrony środowiska, inspektoratach BHP i organach PIP
  • jednostkach projektujących, produkujących i testujących innowacyjne materiały lub wdrażających nowoczesne technologie
  • sektorze modernizacji i wdrażania nowych technologii w energetyce oraz jednostkach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
  • przemyśle chemicznym, zakładach produkujących i dystrybuujących chemikalia, kosmetyki i farmaceutyki


Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Chemia zrównoważonego rozwoju

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found