Jakiego kierunku studiów szukasz?

Earth sciences in a changing world

Kierunek studiów Earth Sciences in a Changing World w oparciu o podstawy geografii i geologii przedstawia studentom interdyscyplinarną wiedzę na temat zmian naturalnych i przekształceń antropogenicznych środowiska wraz ze wszelkimi konsekwencjami – przyrodniczymi, ekonomicznymi, społecznymi zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.

Studenci kierunku Earth Sciences in a Changing World uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk o Ziemi. W ramach studiów przedstawione są też problemy przemian środowiska pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych wraz ze skutkami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Przedstawiona jest problematyka zaopatrzenia w surowce z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania i wyczerpywania tradycyjnych źródeł oraz elementarne wiadomości na temat współczesnych kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Studenta zapoznaje się z podstawowymi instrumentami zarządzania środowiskiem oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Zajęcia laboratoryjne przygotowują studentów do wykonywania prac analitycznych z zakresu oceny stanu środowiska. Studentom zapewnia się możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy w trakcie samodzielnego prowadzenia obserwacji, prac analitycznych, interpretacji wyników i przygotowania opracowań. Znaczny udział w programie studiów zajęć typu seminaryjnego i konwersatoriów umożliwia studentom zdobycie umiejętności prowadzenia dyskusji i negocjacji, uzasadniania swego stanowiska. Szczególne znaczenie przywiązuje się do wykształcenia w studentach niezależności w ocenach zjawisk i procesów, poszanowania norm społecznych i odpowiedzialności obywatelskiej.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Earth Sciences in a Changing World posiada przygotowanie z zakresu podstaw geografii i geologii oraz umiejętność identyfikacji i opisu zmian antropogenicznych zachodzących w środowisku. Potrafi ocenić przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne skutki naturalnych i antropogenicznych zmian w środowisku. Zna podstawowe metody zarządzania środowiskiem i zasady zrównoważonego rozwoju.

Absolwent zna trendy rozwoju społeczno-ekonomicznego, gospodarki surowcami, oraz potencjalne możliwości zapewnienia zaopatrzenia społeczeństw w niezbędne materiały. Absolwent potrafi samodzielnie obserwować i interpretować zjawiska. Wykorzystując uzyskaną wiedzę potrafi także prognozować zjawiska oraz wskazywać pozytywne rozwiązania problemów. Absolwent zna podstawowe metody analityczne stosowane w badaniach środowiska oraz zasady planowania strategii prac badawczych i analitycznych. Absolwent potrafi przygotować opracowania eksperckie. Absolwent wyróżnia się niezależnością w ocenach oraz odpowiedzialnością obywatelską.

Po ukończeniu studiów na kierunku Earth Sciences in a Changing World absolwent może podjąć pracę w instytucjach prowadzących badania naukowe w zakresie analiz stanu środowiska oraz w instytucjach wykonujących opracowania stanu środowiska na potrzeby prac planistycznych, zarządzania środowiskiem, administracji.

Absolwent może także podjąć pracę w jednostkach administracji państwowej różnych szczebli, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska, w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i jednostkach przemysłowych.

Absolwent kierunku Earth Siences in a Changing World może podjąć studia II stopnia z zakresu geografii, geologii oraz ochrony środowiska. Absolwent posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą biegłe porozumiewanie się w tym języku w trakcie działalności zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku earth sciences in a changing world
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku earth sciences in a changing world
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku earth sciences in a changing world
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku earth sciences in a changing world
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku earth sciences in a changing world
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku earth sciences in a changing world
Jakie uczelnie oferują kierunek earth sciences in a changing world
W których miastach można studiować kierunek earth sciences in a changing world
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu