Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja mają wykształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Kierunek pozwoli na zdobycie wiedzy i zdolności w działaniach wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji.

Jakie specjalności oferuje kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja?

1) Specjalność bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw Azji centralnej, południowej i wschodniej. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących azjatycki, a w szczególności chiński, indyjski i japoński potencjał naukowo-analityczny, główne i znaczące ośrodki analityczne Azji, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru (zarówno europejskie, amerykańskie jak i azjatyckie), strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego Chin, Indii i Japonii.

Student wybierający tę specjalność uzyska przygotowanie ze znajomości doktryn wojennych państw azjatyckich, rynku zorganizowanej przestępczości, struktury społecznej, religijnej i demograficznej, organizacji terrorystycznych, systemów medialnych, struktur opozycyjnych i rynków finansowych. Takie przygotowanie pozwoli uzyskać wysokie i cenione kwalifikacji do pracy w strukturach służb państwowych.

2) Specjalność bezpieczeństwo obszaru europejskiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw europejskich. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących europejski (niemiecki, francuski, brytyjski) potencjał naukowo-analityczny, główne i znaczące ośrodki analityczne Europy, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru, strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego.

Specjalność ma za zadanie wtajemniczyć studenta w działania służb specjalnych, realizowanie polityki opartej o rację stanu poszczególnych państw a także rolę i znaczenie w Europie Unii Europejskiej jako organu politycznego i militarnego wraz z całością analityczną i prognostyczną dotyczącą jej przyszłości.

Student wybierający tę specjalność uzyska przygotowanie ze znajomości doktryn wojennych państw europejskich i UE, rynku zorganizowanej przestępczości (Francja, Włochy, Niemcy), struktury społecznej, religijnej i demograficznej, organizacji terrorystycznych, systemów medialnych, struktur opozycyjnych i rynków finansowych. Takie przygotowanie pozwoli uzyskać wysokie i cenione kwalifikacji do pracy w strukturach służb państwowych.

3) Specjalność dyplomacja i komunikacja polityczna prezentuje wiedzę z zakresu zagadnień i problematyki dyplomatycznej. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na kształcenie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień konsularnych, m. in. historii dyplomacji, kulturowych aspektów dyplomacji, organizacji międzynarodowych, warsztatu i protokołu dyplomatycznego, prawa konsularnego czy negocjacji międzynarodowych.

Wiedza ta poszerzona zostanie o kontekst komunikacyjny, gdzie kształcenie obejmować będzie szereg zagadnień praktycznych, takich jak zarządzanie eventami, zarządzanie wizerunkiem, sztuka wystąpień publicznych, komunikacja międzykulturowa, branding narodowy, komunikacja polityczna.

Student po ukończeniu tej specjalności uzyska przygotowanie ze znajomości podstawowych zagadnień konsularnych w obszarze europejskim i azjatyckim. Szeroki zakres uzyskanej wiedzy pozwoli mu zostać m. in. specjalistą do spraw kontaktów międzynarodowych czy specjalistą do spraw kontaktów z mediami.

4) Specjalność analityka i prognostyka kształtuje praktyczny i naukowy wymiar zagadnień z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Nacisk w tej specjalności kładziony jest na umiejętności samodzielnego analizowania procesów i wydarzeń o znaczeniu politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym czy społecznym. Specjalność analityka i prognostyka kładzie szczególny nacisk na takie zagadnienia jak metodologia analizy, prognozowanie w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, narzędzia badawcze w procesach społecznych i politycznych, studia nad przyszłością, analiza ryzyka, analiza danych, analiza systemowa, analiza biznesowa, analiza jakości i certyfikacji.

Wybierając tę specjalność student uzyska szereg kompetencji prognostycznych i analitycznych. Specjalność ta ma za zadanie kształtować przyszłe kadry sektora prywatnego, w zakresie bezpieczeństwa i kontroli danych, analizy danych jakościowych, finansowych. Uzyskując szeroki zakres wiedzy społecznej i politycznej absolwent tej specjalności stanie się także analitykiem politycznym, specjalistą do spraw bezpieczeństwa, specjalistą w zakresie prognoz i analiz.

Jaką wiedzę zdobędziesz na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja?

Studia te pozwolą na zdobycie wiedzy ogólnouniwersyteckiej. Po ukończeniu kursu podstawowego, przekazującego wiedzę z zakresu m. in. socjologii, historii, filozofii już w trakcie drugiego i trzeciego semestru rozpocznie się kształcenie specjalistyczne ukierunkowane na przekazanie wiedzy kierunkowej z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji. Semestr czwarty i piąty poświęcone są na kształcenie specjalnościowe i fakultatywne. W tych semestrach to student decyduje o specjalizacji i o przedmiotach. Dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi studiów katalog przedmiotów fakultatywnych będzie poruszał najbardziej aktualne zagadnienia naukowe i polityczne. Przedmioty specjalnościowe będą natomiast prowadzone przez przedstawicieli ośrodków analitycznych tak by oprócz wiedzy przekazać również umiejętności analityczne, prognostyczne i metodologiczne.

Studia mają uczynić absolwentów specjalistami w zakresie analizowania zagrożeń, identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, państwa, regionu w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym, energetycznym, demograficznym i kulturowym.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja powinien uzyskać wiedzę ogólną z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych. Tu na szczególne uwydatnienie zasługują wszelkie zagadnienia związane z aspektem międzynarodowym bezpieczeństwa, takich jak: organizacje międzynarodowe, geopolityka, konflikty zbrojne, zagrożenia terytorialne, strategie bezpieczeństwa państwa, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie. Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych).

Gdzie i jaka praca po studiach?

Absolwenci mogą być zatrudniani jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych. Z uwagi na warsztat analityczny absolwenci będą cenieni na rynku pracy zajmującym się obsługą i przetwarzaniem danych. Z uwagi na profil polityczny i wywiadowczy kierunku studiów nieobce będą Ci umiejętności warsztatowe pracowników służb specjalnych, dzięki czemu czeka Cię także kariera w wywiadzie, kontrwywiadzie jak i w służbach mundurowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

W których miastach można studiować Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 589

Komentarze (0)

No comments found