Bioinformatyka

Kierunek studiów bioinformatyka łączy w sobie elementy informatyki, biologii molekularnej, genetyki, matematyki, teorii baz danych, biologii strukturalnej, biochemii i genomiki. Bioinformatyka ma na celu rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Bionformatykę można studiować jako odrębny kierunek lub jako specjalizację w ramach studiów biologicznych, informatycznych oraz biotechnologicznych.

W programie studiów realizowane są takie przedmioty, jak:

  • analiza matematyczna, chemia ogólna i nieorganiczna, algorytmy i struktury danych, bioróżnorodność, specjalizowane języki programowania, biofizyka dla bioinformatyków, systemy operacyjne, molekularne mechanizmy rewolucji, enzymy i metabolizm, przetwarzanie obrazów, informatyka medyczna, znakowanie i detekcja cząsteczek biologicznych.

Absolwenci makrokierunku bioinformatyka będą przygotowani do operowania wiedzą z zakresu biologii, informatyki, fizyki, chemii i matematyki. Uzyskają gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatycznych oraz umiejętność stosowania tych metod i narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biologicznych. Rozumieją działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadają wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, umożliwiających aktywny udział w realizacji projektów bioinformatycznych.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku bioinformatyka

Po ukończeniu studiów na bioinformatyce absolwenci znajdą zatrudnienie w: instytucjach naukowych, zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych, instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki, diagnostyce medycznej, w firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli roślinnej i zwierzęcej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 7 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,

Komentarze (0)

Brak komentarzy