Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geografia i geoinformacja

Koncepcja kształcenia w ramach kierunku Geografia i geoinformacja opiera się na trzech filarach:

 • geografii fizycznej (środowisko przyrodnicze),
 • geografii społeczno-ekonomicznej (środowisko człowieka) oraz
 • zastosowań wiedzy geograficznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, ochronie i kształtowaniu środowiska.

Głównym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu środowiska społeczno-gospodarczego oraz przyrodniczego w ujęciu przestrzennym oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji związanych z szeroko rozumianą gospodarką przy pomocy instrumentów tworzenia, przetwarzania i analizowania danych geoprzestrzennych. Przygotowanie do zawodu mają dawać semestralne praktyki zawodowe w wybranych przez studentów miejscach.

Program kształcenia ma dawać maksimum praktycznych umiejętności przy niezbędnym minimum bazowych treści teoretycznych.


Dla kogo studia na kierunku geografia i geoinformacja

Studia dedykowane są uczniom zainteresowanym geografią, którzy jednocześnie chcą uzyskać praktyczny, atrakcyjny zawód i odnaleźć się na rynku pracy.

Kandydat rekrutujący się na ten kierunek powinien posiadać podstawowe kompetencje i wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk przyrodniczych, jaką wynosi się po skończeniu szkoły średniej. Powinien również posiadać podstawowe kompetencje informatyczne i językowe na poziomie bazowym wymaganym w szkołach średnich.

Program kształcenia na kierunku geografia i geoinformacja

Program przewiduje nabycie przez studenta ponad 120 praktycznych kompetencji (umiejętności) przydatnych na rynku pracy.

W czasie studiów dowiesz się, jak:

 • wykonać terenowe i stacjonarne pomiary geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, meteorologiczne, glebowe, szaty roślinnej i fauny,
 • zinwentaryzować i zwaloryzować środowisko przyrodnicze i efekty zagospodarowania przestrzeni przez człowieka,
 • orientować się w przestrzeni,
 • ocenić przydatność warunków rzeźby terenu i geologii do zabudowy,
 • tworzyć, przetwarzać i analizować mapy,
 • ocenić tendencje rozwojowe środowiska fizycznogeograficznego, w tym zagrożenia antropogeniczne,
 • dokonać typologii i regionalizacji fizycznogeograficznej,
 • diagnozować i wartościować współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych układach przestrzennych,
 • diagnozować sytuację demograficzną i dostosowywać do niej formy zagospodarowania,
 • opracowywać własne metody badań geograficznych,
 • sporządzić analizy i oceny zagospodarowania przestrzennego określonego obszaru z punktu widzenia funkcji, ładu przestrzennego i potrzeb społecznych,
 • sporządzić strategię rozwoju jednostki terytorialnej,
 • używać programów GIS, tworzyć i przetwarzać dane i bazy geoprzestrzenne,
 • posługiwać się bazami danych geoprzestrzennych w administracji, ochronie i kształtowaniu środowiska, a także w planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym,
 • stworzyć projekt zagospodarowania terenu oraz ustalenia z zakresu planowania przestrzennego,
 • obliczyć i zaplanować system transportowy,
 • zaprojektować ekologiczny system przestrzenny jednostki terytorialnej,
 • ocenić wpływ na środowisko obiektu budowlanego,
 • dokonać analizy sieci osadniczej z punktu widzenie obsługi ludności,
 • ocenić kierunki zmian w strukturze i funkcjonowaniu krajobrazu,
 • sporządzić koncepcję zagospodarowania terenów zdewastowanych,
 • ocenić stopień zrównoważenia rozwoju jednostek terytorialnych,
 • określić chłonność i pojemność turystyczną określonego obszaru,
 • sporządzić opracowanie ekofizjograficzne,
 • sporządzić dokumentację projektową formy ochrony przyrody i plan ochrony tej formy,
 • pracować z aktami prawnymi oraz przygotować decyzję administracyjną i postanowienie,
 • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 • wykonać analizę przestrzenno-czasową z wykorzystaniem metod geostatystycznych na potrzeby opracowań studialnych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geografia i geoinformacja

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku geografia i geoinformacja

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy jako:

 • ekspert geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS oraz ich zastosowań,
 • specjalista planowania strategicznego,
 • analityk badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalista obsługi baz GIS
 • analityk baz danych przestrzennych,
 • nauczyciel geografii (po zrealizowaniu dodatkowych modułów nauczycielskich)
 • wykonawca zleceń z zakresu oceny przydatności terenów dla różnych form zagospodarowania,
 • wykonawca zleceń z zakresu badania różnych elementów środowiska przyrodniczego oraz oceny ich stanu,
 • specjalista ocen oddziaływania planów, programów i przedsięwzięć na środowisko,
 • projektant terenów naturalnych i zurbanizowanych,
 • wykonawca opracowań planistycznych w zakresie tematyki środowiska społeczno-ekonomicznego i przyrodniczego,
 • specjalista do spraw kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • urzędnik administracji państwowej w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska oraz rozwojem lokalnym i regionalny
 • pracownik samorządowy wykonujący zakres obowiązków związanych z przestrzenią geograficzną,

Opinie o kierunku geografia i geoinformacja

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku geografia i geoinformacja

Jakie uczelnie oferują kierunek geografia i geoinformacja

W których miastach można studiować kierunek geografia i geoinformacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie