Jakość i bezpieczeństwo żywności

Studia na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności mają ma celu wykształcenie specjalistów, posiadających wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, biologicznych i ekonomicznych.

Absolwent studiów na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sensorycznej i instrumentalnej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności oraz w sterowaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W programie studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności przewidziano takie przedmioty, jak:

systemy zarządzania jakością żywności; systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności; jakość, standaryzacja, monitoring i atestacja żywności; systemy zarządzania jakością w laboratoriach badawczych; żywność niekonwencjonalna; jakość sensoryczna żywności; dodatki do żywności; higiena produkcji; toksykologia żywności; mikrobiologia żywności; chemia żywności oraz chemia fizyczna; analiza i ocena jakości żywności; maszynoznawstwo; inżynieria procesowa; ogólna technologia żywności; podstawy żywienia człowieka; towaroznawstwo; prawo żywnościowe; biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej; biologiczne podstawy produkcji roślinnej; opakowania, magazynowanie i transport żywności; biotechnologia żywności; opracowanie nowych artykułów żywnościowych, grafika inżynierska, podstawy produkcji surowców roślinnych, surowców owocowo-warzywnych oraz surowców zwierzęcych, standardy bezpieczeństwa w produkcji surowców pierwotnych, nowoczesne metody analizy instrumentalnej, bezpieczeństwo w pakowaniu, magazynowaniu i transporcie żywności, kontrola weterynaryjna i sanitarna żywności, alergeny w żywności, inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego, toksykologia żywności, molekularne podstawy genetycznych modyfikacji żywności, bezpieczeństwo i jakość w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych, autentyczność i zafałszowania żywności, ochrona zdrowia publicznego, żywienie człowieka z elementami bromatologii,

Absolwenci kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności są przygotowani do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości, laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach urzędowej kontroli żywności.

Jakie uczelnie oferują kierunek Jakość i bezpieczeństwo żywności
W których miastach można studiować Jakość i bezpieczeństwo żywności

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found