Uniwersytet Wrocławski

uczelnia publiczna, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, (+71) 375 22 37, dzialnauczania@uni.wroc.pl

Stypendia - Uniwersytet Wrocławski

Podstawową formą świadczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego są stypendia. Ich otrzymanie jest uzależnione od wyników w nauce lub od sytuacji finansowej w rodzinie studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku przez rektora.

Studenci z niepełnosprawnością, posiadający właściwe orzeczenie, mogą ponadto skorzystać ze stypendium dla osób z niepełnosprawnością, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Motywacją do nauki są stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia ministra za znaczące osiągnięcia.

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne, które udzielane jest studentom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości ustalanej na początku każdego roku akademickiego.

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej każdy student naszej uczelni może starać się o zapomogę, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 06 18, +48 71 375 27 17, +48 71 375 22 63, +48 71 375 20 94
e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Stypendia - informacje ogólne

Co to jest stypendium?

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów. Studiowanie zawsze wiąże się z dużymi wydatkami - książki, dojazdy, często mieszkanie w nowym mieście. Nie każda rodzina jest w stanie podołać takim wydatkom. Niekiedy nieprzewidziane sytuacje losowe pogarszają warunki materialne.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia. Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest:

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra
 • zapomoga

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania stanowi dochód netto przypadający na członka rodziny. Stawki ustalane są wewnętrznie przez uczelnię. Miesięczne kwoty, na jakie może liczyć student to od ok. 800 zł do blisko 2000 zł.

Stypendium socjalne może być zwiększone dla osób, które zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ta forma wsparcia finansowego przyznawana jest osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności na czas trwania ważności tego orzeczenia.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Kwoty wahają się od 600 zł do 1000 zł.

Stypendium Rektora

Stypendium rektora to nagroda za wyróżniające się wyniki i osiągnięcia naukowe. Kryterium przyznania jest uzyskanie określonej średniej ocen w minionym roku akademickim (indywidualnie ustalanej dla konkretnego kierunku czy wydziału), ale także zdobyte osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Stypendium rektora przyznawane jest nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego roku. Liczba laureatów stypendium rektora ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Wysokość stypendium rektora ustalana jest wewnętrznymi rozporządzeniami uczelni i waha się od ok. 700 zł do 1200 zł

Stypendium Ministra

Stypendium ministra jest wyróżnieniem dla osób uzyskujących ponadprzeciętne wyniki naukowe i artystyczne w obszarach związanych ze studiami lub osiągnięcia sportowe.

Wniosek o stypendium ministra składa rektor (lub osoba przez niego upoważniona), jednak wszelkich formalności, dostarczenia stosownych dokumentów powinna dopilnować osoba zainteresowana otrzymaniem stypendium.

Minister w danym roku akademickim może przyznać 840 stypendiów. Każde z nich wypłacane jest jednorazowo. Maksymalna kwota jednego stypendium to 17000 zł.

Zapomoga

Zapomoga stanowi wsparcie finansowe w sytuacjach losowych, przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn od siebie niezależnych. Mowa tu choćby o nieszczęśliwym wypadku, poważnej chorobie, śmierci członka najbliższej rodziny, kradzieży dokonanej na szkodę studenta czy klęsce żywiołowej. Jedyną sytuacją nielosową uprawniającą do otrzymania zapomogi jest urodzenie dziecka.

Zapomogę można otrzymać jeden raz na podstawie dokumentacji tego samego zdarzenia. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie, ocenie podlega stopień pogorszenia sytuacji życiowej, wpływ zdarzenia na stan materialny osoby wnioskującej.

Maksymalna kwota zapomogi to od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

System stypendialny obejmujący wspomniane świadczenia funkcjonuje zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych.

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Wypłaty przekazywane są na konto, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku mogą korzystać ze świadczenia stypendialnego tylko na jednym z nich, wybranym przez siebie.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich.

Typy studiów w Polsce

 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Tarnowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie