Jakiego kierunku studiów szukasz?

Archeologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań od epoki kamienia, po czasy nowożytne. Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii.

Archeolodzy to „detektywi przeszłości”, poszukujący dowodów rzeczowych poprzez badania wykopaliskowe, korzystając przy tym z nowoczesnych metod i aparatury. To odkrywcy dawnych kultur, budowli i przedmiotów wytworzonych przez ludzi oraz dokumentaliści wydarzeń zapisanych w archiwum Ziemi. Archeolodzy to także naukowcy badający, analizujący, interpretujący i prezentujący odkryte tajemnice, a przez to kreślący dzieje naszej cywilizacji.

Archeologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa (w myśl zasad zawartych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników. Zapewnia absolwentowi wiedzę o pradziejach, czasach wczesnohistorycznych i nowożytnych, o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii oraz zapewnia poszerzoną wiedzę w zakresie wybranej specjalności.

Przykładowe specjalności oferowane Archeologii:

 • archeologia pradziejowa i średniowieczna
 • archeologia orientalna i antyczna
 • dziedzictwo archeologiczne
 • archeologia Polski i powszechna
 • archeologia pradziejowa
 • archeologia historyczna.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę zawodową z zakresu archeologii pradziejów, poszczególnych epok i okresów . Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii. Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych oraz jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników.

Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych - jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne (i wstępnie antropologiczne). Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Potrafi zabezpieczać znaleziska, archiwizować je i udostępniać.

Dla kogo studia na kierunku archeologia

Decydując się na studia archeologiczne warto pamiętać, że praca archeologa odbywa się w terenowych warunkach. Są to warunki zdecydowanie polowe, praca wymaga wysiłku fizycznego i pełnego zaangażowania. Nie ma się tam wpływu na pogodę, temperaturę, itp. Archeolog powinien więc cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją.

Wykopaliska są sezonowe wiążą się zazwyczaj z kilkumiesięcznymi wyjazdami, podczas których archeolodzy pracują bardzo intensywnie, nawet po kilkanaście godzin dziennie.

Często praca archeologa wypełniona jest długimi, żmudnymi badaniami nad ogromną ilością materiałów historycznych. Dlatego kandydat na archeologa musi charakteryzować się cierpliwością, dociekliwością, pasją i determinacją a do tego niezbędne jest również uwielbienie do historii. Badania i wykopaliska wymagają dużego zaangażowania, a na efekty trzeba czasem długo czekać.

Archeolog bardzo często pracuje w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem obcojęzycznych źródeł naukowych. Konieczna jest więc bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Inne języki obce również okażą się bardzo przydatne.

Przydadzą się również zdolności manualne – nieodłączną częścią wykopalisk jest sporządzanie dokumentacji graficznej.

Program kształcenia na kierunku archeologia

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: podstawy etnografii i etnologii, historia starożytna, historia średniowiecza, zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej, antropologia fizyczna, geomorfologia i gleboznawstwo, elementy statystyki, osteologia, historia literatury antycznej, podstawy numizmatyki starożytnej i średniowiecznej, konserwacja zabytków archeologicznych, archeologia pradziejowa, archeologia nowożytna, metodyka badań archeologicznych, muzealnictwo i ochrona zabytków, informatyka w archeologii, metody datowania przyrodniczego, język łaciński, podstawy języka greckiego a do tego konwersatoria, seminaria i badania terenowe.

Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS).

Studenci archeologii podczas każdego roku studiów biorą udział w wykopaliskach organizowanych na obszarze całej Polski, w Europie i na świecie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku archeologia

Rekrutacja obejmuje wybrane przedmioty maturalne, spośród:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia sztuki, filozofia,
 • język polski,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.

Finaliści i laureaci wybranych olimpiad uprawnieni są do uzyskania dodatkowej liczby punktów.

Szczegóły odnośnie naboru na studia najlepiej sprawdzić w serwisie rekrutacyjnym wybranej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku archeologia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność
 • placówkach muzealnych i kulturalnych oraz składnicach zabytków
 • urzędach i służbach konserwatorskich i ochrony zabytków
 • działach archeologicznych i oświatowych muzeów
 • placówkach kulturalnych i regionalnych ośrodkach kultury
 • archiwach
 • na uczelniach jako pracownik naukowo-dydaktyczny przekazujący wiedzę studentom
 • instytucjach naukowo-badawczych w kraju i za granicą
 • placówkach zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
 • służbach specjalnych
 • pracach wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych
 • firmach zajmujących się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi
 • jako dziennikarz czy dokumentalista historyczny
 • na stanowiskach określanych jako technik archeolog (np. rysownik, dokumentalista).

Opinie o kierunku archeologia

Absolwenci archeologii to bardzo często osoby kreatywne o szerokim zakresie umiejętności i zainteresowań. W trakcie studiów uczą się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości (m.in. genetyki, geofizyki, geografii czy chemii). Archeologia to przede wszystkim „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Czy studia archeologiczne są dla ciebie?

Czy są ciekawe?

Czym różnią się od innych kierunków?


Kierunki pokrewne do kierunku archeologia

Jakie uczelnie oferują kierunek archeologia

W których miastach można studiować kierunek archeologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie