Od kandydatów na studia pedagogiczne, ale przede wszystkim przyszłych pedagogów oczekuje się cierpliwości, wyrozumiałości, umiejętności wzbudzenia zaufania.

Absolwenci kierunku są zatrudniani jako wychowawcy i pedagodzy w szkołach, świetlicach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych, specjaliści w poradniach rodzinnych, ośrodkach dla uzależnionych, zakładach poprawczych, izbach dziecka, pracownicy administracji oświatowej, domów kultury, placówek organizujących czas wolny.

Jak wyglądają studia na pedagogice w Olsztynie?

Wszystkie uczelnie oferują kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim. Kandydaci mogą zdecydować, czy chcą studiować stacjonarnie, czy bardziej odpowiedni jest dla nich tryb niestacjonarny.

Gdzie w Olsztynie można studiować pedagogikę?

Do wyboru jest kilka uczelni. Poznajcie bogatą ofertę, a także koszty kształcenia:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

Studenci studiów licencjackich mogą wybrać następujące specjalności:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • pedagogika opiekuńcza.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2100 zł.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oferuje również kształcenie na pedagogice na magisterskich studiach II stopnia. Do wyboru są takie specjalności jak:

 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
 • edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie

Uczelnia oferuje następujące specjalności na studiach licencjackich:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna.

Rok studiów kosztuje 2950 zł.

W ofercie magisterskich studiów II stopnia do wyboru są takie specjalności:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Studenci studiów licencjackich pod koniec drugiego semestru wybierają jedną ze specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową.

Pierwszy rok studiów kosztuje 3600 zł.

Uczelnia oferuje również kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Można wybrać jedną z następujących specjalności:

 • socjoterapia z profilaktyką uzależnień
 • resocjalizacja z elementami kryminologii
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • terapia uzależnień i współuzależnienia.

Pedagogikę można również studiować na Wydziale Zamiejscowym uczelni w Kętrzynie.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego - Grupa Vistula

Specjalności do wyboru na studiach licencjackich:

 • wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna.

Kandydaci na magisterskie studia II stopnia mogą wybrać jedną ze specjalności:

 • socjoterapia
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 4300 zł, niestacjonarnych – 3600 zł.

Praca pedagoga przede wszystkim kojarzy się ze wpieraniem dzieci, rozwiązywaniem problemów szkolnych.

O tym, jak wiele satysfakcji daje taka praca, opowie Wam nauczycielka przedszkolna: