Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Olsztynie

Zootechnika to jeden z kierunków, które wybierają miłośnicy zwierząt, osoby, które swoją przyszłość zawodową chciałyby związać z opieką nad zwierzętami, dbaniem o ich dobrostan. Studia te dostępne są także w Olsztynie. Poznaj ofertę kształcenia, dostępne specjalności, zasady rekrutacji, a także perspektywy pracy absolwentów.
zootechnika w Olsztynie

Zootechnika studia

Studenci poznają nowoczesne aspekty hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich, towarzyszących i dziko żyjących. Uczą się metod, technik i technologii pozwalających kształtować środowisko przyrodnicze z naciskiem na potencjał biologiczny zwierząt.

Zootechnika realizowana jest także w formie inżynierskich studiów dualnych, łączących kształcenie z pracą zawodową. Studia prowadzone są we współpracy z grupą kapitałową Cerdrob SA, mają charakter praktyczny i przygotowują kadrę przygotowaną do pracy we wszystkich działach produkcji drobiarskiej. Rekrutacja na ten tym studiów odbywa się w trakcie drugiego semestru.

Zootechnika – przedmioty na studiach

Wybrane kursy realizowane w trakcje studiów to: zoologia, genetyka zwierząt, anatomia zwierząt, mikrobiologia zootechniczna, użytki zielone w produkcji zwierzęcej, podstawy techniki rolniczej, biochemia zwierząt z elementami chemii, metody hodowlane z elementami biometrii, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, fizjologia zwierząt, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt,

Zootechnika – specjalności

Na studiach pierwszego stopnia można wybrać:

 • chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
 • hodowla koni i jeździectwo

Studia drugiego stopnia realizowane są w specjalnościach:

 • biotechnologia w hodowli zwierząt
 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Zootechnika – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski lub matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Najbardziej typowe miejsca zatrudnienia absolwentów Zootechniki to przykładowo:

 • firmy nadzoru hodowlanego
 • fermy hodowlane i towarowe
 • służby inseminacyjne
 • firmy zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • administracja związana z rolnictwem
 • doradztwo rolnicze
 • gospodarstwa rolnicze
 • szkolnictwo (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)
 • przemysł paszowy
 • placówki naukowo-badawcze
 • redakcje rolnicze
 • specjalistyczne laboratoria

Czy warto studiować Zootechnikę?

Studenci kierunku na UWM mają do dyspozycji unikatową, nowoczesną bazę dydaktyczną obejmującą specjalistyczne laboratoria. Uczelnia pomaga w odbyciu praktyk zawodowych oraz realizacji studenckiej wymiany krajowej czy zagranicznej.


Zarobki po Zootechnice

Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zawodowej określa się na ok. 5000 zł brutto.

Faktyczna wysokość zarobków zależeć będzie od miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia i zakresu obowiązków.

Zootechnika - opinie

Zootechnika to kierunek dla osób, które nie tylko lubią zwierzęta, ale też nie boją się ich i nie zniechęca ich często ciężka, fizyczna praca związana z zagwarantowaniem zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania. Na studiach poradzą sobie kandydaci interesujący się naukami przyrodniczymi, otwarci na nowoczesne metody chowu i hodowli zwierząt, poszukujący proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w działalności rolniczej.

***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Białostocka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie