Filologia klasyczna

Filologia klasyczna jest gałęzią nauk humanistycznych, zajmującą się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Filologia klasyczna zajmuje się przede wszystkim badaniem w oryginale arcydzieł literatury starożytnej (eposów Homera, dialogów Platona, tragików greckich i rzymskich, mów Cycerona, dzieł Wergiliusza).

Obok zagadnień czysto językowych i literackich filologia klasyczna zajmuje się również praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki, techniki, handlu oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i okresem oddziaływań języków klasycznych.

Program studiów obejmuje przedmioty z obszarów tematycznych:

 • Logika, Historia filozofii, Etyka, Technologia informacyjna, Język obcy Historia literatury greckiej Historia literatury łacińskiej Historia i kultura obszaru językowego Grecji i Rzymu, Historia filozofii, Archeologia śródziemnomorska, Wstęp do studiów filologii klasycznej, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Historia języka greckiego lub łacińskiego z elementami gramatyki historycznej, Praktyczna nauki języka greckiego z gramatyką opisową, Praktyczna nauki języka łacińskiego z gramatyką opisową, Kanon lektur autorów starożytnych

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • cywilizacja śródziemnomorska specjalizacja: nauczycielska
 • filologia grecka i łacińska
 • filologia klasyczna z nowożytną kulturą i sztuką śródziemnomorską
 • edytorska
 • mediewistyczna
 • neolatynistyczna
 • patrystyczna
 • archiwistyczno-edytorska
 • filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
 • filologia klasyczna - nauczanie języka łacińskiego i kultury antycznej
 • literatura i kultura Renesansu

Perspektywy pracy po filologii klasycznej

Studia z filologii klasycznej przygotowują przede wszystkim do pracy w szkolnictwie średnim w charakterze nauczycieli języków starożytnych i kultury antycznej. Umożliwiają także podejmowanie pracy w bibliotekach naukowych, wydawnictwach, środkach przekazu oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.

Zdobyte podczas studiów wiadomości i umiejętności dają absolwentowi możliwość wykorzystywania warsztatu translatorskiego w pracy nad tekstami antycznymi, zaś posiadane wiadomości z zakresu kultury świata antycznego mogą stanowić bazę do dalszych studiów chociażby w takiej dziedzinie jak literatura poszczególnych kręgów kulturowych i językowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 10 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy