Technologia i organizacja gastronomii

Kierunek studiów Technologia i organizacja gastronomii ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych.

Obejmuje innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej. Celem powołania kierunku jest dostosowanie kształcenia do aktualnych polskich potrzeb społeczno-gospodarczych. W proces tworzenia i realizacji programu studiów zostaną zaangażowane przedsiębiorstwa sektora HoReCa (hotelarstwo-gastronomia-catering), w których studenci będą zdobywali głównie umiejętności praktyczne.

Studia na kierunku Technologia i organizacja gastronomii pozwalają zdobyć niezbędną dla technologów i managerów gastronomii wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki. Realizowane w trakcie studiów przedmioty umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w nowoczesnej gastronomii.

Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywnością i żywieniem, przede wszystkim w zakładach gastronomicznych i zakładach żywienia zbiorowego, ale także m.in., w jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych i zakładach przemysłu spożywczego.

Podczas studiów poznasz podstawy produkcji surowców rolno spożywczych oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi i społecznymi, które są z nią związane. Poznasz także podstawy przemysłowej produkcji żywności z zastosowaniem różnych metod technologicznych i biotechnologii żywności oraz teorie wyjaśniające zjawiska i procesy zachodzące podczas pozyskiwania i przetwarzania różnych rodzajów żywności.

Czego się nauczysz na studiach Technologia i organizacja gastronomii?

Poznasz również procesy produkcyjne, urządzenia, maszyny, obiekty i systemy techniczne stosowane w produkcji gastronomicznej oraz rozwiązania organizacyjne i projektowe w dziedzinie technologii gastronomii i żywienia zbiorowego.

Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, różnych działań związanych produkcją i dystrybucją żywności. Dowiesz się o zasadach i standardach prowadzenia działalności gospodarczej, o metodach i sposobach rozwoju przedsiębiorstwa oraz o zasadach prawa autorskiego ochrony własności przemysłowej.

Dzięki studiom będziesz potrafił wskazać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji, analizie i utrwalaniu żywności, będziesz umiał dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów technicznych w gastronomii. Nauczysz się posługiwać podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową, prowadzić proste procesy technologiczne stosowane w przemysłowej produkcji żywności, projektować receptury potraw i wytwarzać je, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, będziesz też potrafił przygotować potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach, w tym dietetyczne.

Będziesz umiał wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów zawodowych oraz innowacyjnych działań technicznych i technologicznych. Nauczymy Cię właściwie dobierać źródła wiedzy oraz pochodzące z nich informacje. Dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w celu rozwiazywania różnych problemów zawodowych

Dzięki zdobytym kompetencjom inżynierskim będziesz potrafił zaprojektować proces technologiczny, wykonać projekt zakładu żywienia zbiorowego wraz ze wskazówkami branżowymi oraz wdrażać zasady ergonomicznego funkcjonowania różnych rodzajów zakładów gastronomicznych.

Jaka praca po kierunku Technologia i organizacja gastronomii?

Studia przygotują Cię do pracy w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii, laboratoriach badań żywności, wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach badawczych, instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia i organizacja gastronomii

W których miastach można studiować Technologia i organizacja gastronomii

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found