Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna przygotowuje studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych.

Wiedza zdobyta podczas studiów i specjalistycznych praktyk stanowi podstawę do samodzielnej aktywności zawodowej absolwenta na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych nieprzystosowanych społecznie i potrzebujących różnorodnych form wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, profilaktycznego oraz terapeutyczno - resocjalizacyjnego.

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

  • opieki i wychowania, diagnozowania resocjalizacyjnego, stosowania w praktyce pedagogicznej metod twórczej resocjalizacji, planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, doradztwa pedagogicznego, planowania i wdrażania profilaktyki i resocjalizacji w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, technik pracy indywidualnej oraz grupowej, psychoprofilaktyki uzależnień, opracowywania autorskich scenariuszy, a także programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych, stosowania w praktyce pedagogicznej technik z zakresu komunikacji interpersonalnej, dostosowywania form pracy opiekuńczo-wychowawczej do indywidualnych potrzeb podopiecznych, stosowania nowatorskich technik i metod w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej z dziećmi niedostosowanymi społecznie, samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie patologii społecznej.

Efektem zdobytej w trakcie studiów wiedzy, a także nabytych umiejętności praktycznych jest pozytywna, otwarta i kreatywna postawa absolwenta wobec otoczenia. Wykazuje on dojrzałość w zakresie etyki postępowania z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych.

Absolwenci kierunku Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna mają możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
W których miastach można studiować Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96
Komentarze (0)
No comments found