Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika stosowana

Kierunek Pedagogika stosowana dzięki kształceniu do konkretnych zawodów pedagogicznych stwarza szerokie możliwości podjęcia pracy.

Zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi i wymogami rynku pracy, absolwenci tego kierunku będą potrafili zastosować w praktyce pedagogicznej kompetencje, zdobyte w czasie studiów:

wiedzę dotyczącą:

 • terminologii w pedagogice, jej miejscu w systemie nauk, jak też przedmiotowych, metodologicznych i organizacyjnych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
 • wychowania i kształcenia, ich podstaw filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych,
 • komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • teorii i metodyk wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich uwarunkowań,
 • diagnostyki i sposobów poznawania środowiska wychowawczego, zasad i norm postępowania badawczego z wykorzystaniem różnych podejść, metod technik i narzędzi badawczych,
 • struktury, funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, ekonomicznych, jego instytucji,
 • zasad i norm etycznych, także z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego;

umiejętności:

 • analizowania i interpretowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji wychowanka oraz analizowania działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności,
 • prowadzenia prostych badań pedagogicznych i formułowania wniosków dla praktyki,
 • komunikowania się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów w języku polskim oraz na poziomie podstawowym w językach obcych,
 • motywowania adresatów działań pedagogicznych do rozwoju i uczenia się przez całe życie,
 • planowania i organizowania pracy indywidualnej, jak i zespołowej – cudzej i własnej;

kompetencje:

 • podejmowania zadań i wyzwań zawodowych w różnych środowiskach wychowawczych,
 • komunikowania się z różnymi podmiotami w środowisku pracy i poza nim,
 • działań zgodnych z zasadami etyki w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych i społecznych.

Program studiów przewiduje zajęcia ogólne oraz powiązane z wybraną ścieżką kształcenia, np.:

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pedagogika społeczna
 • Emisja głosu
 • Wybrane zagadnienia filozofii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia wychowania
 • Projektowanie kariery zawodowej
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Coaching w resocjalizacji
 • Kryminologia z elementami wiktymologii
 • Mediacje w resocjalizacji
 • Nauka o więziennictwie
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Kompetencja społeczne pedagoga pracy
 • Podejmowanie decyzji menagerskich
 • Metody aktywizujące w pracy pedagoga
 • Kultura zachowań
 • Diagnostyka kreatora biznesu i pedagoga pracy
 • Komputery i internet w biznesie

Dla kogo studia na kierunku pedagogika stosowana

To propozycja kształcenia dla przyszłych pedagogów, opiekunów, wychowawców, terapeutów, a także (w zależności od wybranej ścieżki kształcenia) specjalistów z zakresu kryminologii czy edukacji dla dorosłych.

Program kształcenia na kierunku pedagogika stosowana

W ramach realizowanego kierunku przewidziano ścieżki kształcenia:

Ścieżka specjalizacyjna pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami kryminologii będą mogli ubiegać się o pracę w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w różnorodnych typach placówek, zarówno państwowych, jak i zlokalizowanych w sektorze pozarządowym, m.in. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach (w charakterze kuratorów sądowych, mediatorów), zakładach poprawczych, zakładach karnych i aresztach śledczych (zarówno w charakterze wychowawców penitencjarnych, jak i w służbie więziennej), ośrodkach pomocy społecznej (w charakterze streetworkerów), szkołach (w charakterze pedagogów szkolnych), ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu kryminologii i wiktymologii mogą profilować własne ścieżki zainteresowań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji w obrębie wymienionych wyżej placówek lub starać się o pracę w organizacjach działających na rzecz byłych skazanych (po odbyciu kary pozbawienia wolności) lub dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

Ścieżka specjalizacyjna pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie pedagoga pracy, kreatora działań społecznych w biznesie.
Poza tym pedagog pracy może: założyć własną firmę, pracować w działach HR (ZZL) (np. jako doradca personalny), pracować jako trener wewnętrzny i doradca w szkole (także w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju indywidualnego uczniów), pracować jako trener wewnętrzny dla edukatorów („training for trainers”), pracować jako trener i szkoleniowiec w przedsiębiorstwie, pracować jako negocjator i doradca biznesowy, pracować jako sp. ds. strategii i rozwoju firmy. Absolwenci tej specjalności mają szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Mogą pracować w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, uczelniach wyższych.

Ścieżka specjalizacyjna psychopedagogika z elementami coachingu (w przygotowaniu)

Psychopedagogika z elementami coachingu to ścieżka specjalizacyjna przeznaczona dla wszystkich tych, którzy lubią pomagać i mają ambicje samorozwoju. Studia na tej pedagogicznej ścieżce łączą ze sobą profesjonalną wiedzę pedagogiczną z dużym rozszerzeniem wiedzy psychologicznej, zwłaszcza z działu psychologii rozwojowej. Wiedza z psychologii jest warunkiem niezbędnym w kształceniu dobrego pedagoga, wychowawcy, trenera, opiekuna a w przyszłości (po skończeniu studiów magisterskich i studiów podyplomowych) coacha.
Studia na tej ścieżce specjalizacyjnej realizowane są w dużej mierze w formie metod aktywizujących w myśl pedagogicznego modelu kształcenia refleksyjnego praktyka. Obok wykładów i konwersatoriów jako praktyczne metody stosowane będą m. in.: treningi komunikacji interpersonalnej, dramy, elementy arteterapii, case study, autoskopia – wideotrening, fotografia w diagnozie, elementy tutoralu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika stosowana

Szczegółowe zasady naboru na studia sprawdź na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika stosowana

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał bogate kompetencje w obszarze organizacji poradnictwa indywidualnego oraz grupowego, a także w prowadzeniu szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa wychowawczego dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ponadto będzie mógł projektować i realizować działania edukacyjne w korporacjach w zakresie wspierania i optymalizacji rozwoju zawodowego kadry pracującej.

Absolwenci będą posiadać wymagane przez pracodawców przygotowanie pedagogiczne i znajdą zatrudnienie m.in. w:

 • agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • działach personalnych i rozwoju kadr w korporacjach,
 • domach kultury,
 • świetlicach środowiskowych,
 • akademickich biurach karier,
 • w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy,
 • w centrach edukacji i pracy dla młodzieży,
 • jako organizator eventów dla dzieci i młodzieży.

Opinie o kierunku pedagogika stosowana

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika stosowana

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika stosowana

W których miastach można studiować kierunek pedagogika stosowana

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie