Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika zdolności i informatyki

Studia na kierunku Pedagogika Zdolności i Informatyki przygotowują do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.

Absolwent zyska solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywa rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonali i weryfikuje podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach. Tym samym studia ułatwiają znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych.

Atuty kierunku:

 • Kierunek nowy, dostosowany do potrzeb pracodawców i aktualnych tendencji kształcenia, który jest sprawdzony - ma ponad 30-letnią tradycję (wcześniej znany jako specjalność na kierunku pedagogika specjalna albo pedagogika)
 • Kierunek skoncentrowany na rozwoju zdolności osobistych studenta oraz uwrażliwiający na zdolności podopiecznych
 • Kierunek, w którym informatyka jest przyjazna, a pedagogika innowacyjna i otwarta na indywidualność
 • Kierunek realizowany z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania aktualizujący program kształcenia w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi
 • Kierunek unikatowy, łączący kompetencje informatyczne i kreatywność, czyli kompetencje szczególnie pożądane na rynku pracy.
 • Kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki po ukończeniu studiów II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Studia pedagogiczne dedykowane są osobom empatycznym, wrażliwym, komunikatywnym, łatwo nawiązującym kontakty międzyludzkie, wrażliwym na problemy społeczne, odpornym na stres.

Pedagog powinien być wyrozumiały i cierpliwy, niekiedy stanowczy i pewny siebie, musi umieć reagować w sytuacjach niestandardowych.

Program kształcenia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Absolwent studiów na tym kierunku posiada wiedzę merytoryczną i metodyczną w zakresie edukacji informatycznej oraz w zakresie pedagogiki zdolności opanowaną na poziomie 6 Krajowych Ram Kwalifikacji. Koncepcja kształcenia jest zbudowana na 2 filarach - edukacji informatycznej i pedagogice zdolności realizowanych w 5 modułach (dwóch merytorycznych, dwóch metodycznych i ogólnoakademickim).

Pierwszy blok przedmiotów przygotował absolwenta do efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii we własnym rozwoju oraz realizacji zajęć informatycznych z wykorzystaniem komputerów, urządzeń mobilnych i robotów edukacyjnych oraz aktualnego oprogramowania edukacyjnego, biurowego, graficznego itp. Absolwent został przygotowany do dostrzegania i podejmowania zadań programistycznych i rozwiązywania problemów dzięki kształceniu myślenia algorytmicznego, heurystycznego i komputacyjnego. Korzystając w sposób świadomy i odpowiedzialny z zasobów Internetu nauczył się bezpiecznego i wartościowego funkcjonowania w środowisku sieciowym, konstruowania materiałów do edukacji zdalnej. Poznał także możliwości wykorzystania technologii we wsparciu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowaniu merytorycznemu towarzyszyło przygotowanie metodyczne w zakresie edukacji informatycznej dla różnych form kształcenia i różnych grup wiekowych odbiorców (od dzieci w wieku przedszkolnym do pracy z osobami dorosłymi, w tym seniorami). Absolwent tego kierunku jest w szczególności przygotowany do realizacji zajęć informatycznych w pozaszkolnych formach kształcenia dzieci i młodzieży. Są to zajęcia obejmujące takie obszary jak: programowanie, robotyka, praca w aplikacjach internetowych, grafika komputerowa. Oprócz nabywania umiejętności informatycznych, kształcenie studentów obejmowało podstawy wiedzy metodycznej dotyczącej projektowania i wykorzystywania istniejących rozwiązań dydaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy z narzędziami ICT.

Drugim filarem kształcenia na kierunku są zajęcia merytoryczne i metodyczne z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości. Wiedza z tych obszarów w pierwszej kolejności stymulowała studenta do działań na rzecz rozwoju własnych zdolności oraz kreatywności. Student poznał modele zdolności, sposoby identyfikowania uczniów zdolnych i wspierania ich w rozwoju. Poznał szkolne i pozaszkolne formy wsparcia uczniów zdolnych. Został przygotowany do podejmowania działań na rzecz rozwoju potencjału twórczego uczniów oraz postawy twórczej dzięki uczestnictwu w treningach twórczości i warsztatach. Zdobył wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z uczniami zdolnymi oraz nauczył się dostosować zajęcia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Wiedza i umiejętności absolwenta są weryfikowane i wzbogacane w trakcie praktyk w różnych instytucjach edukacyjnych, co zapewnia wszechstronność i elastyczność ich działań.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Nowa Matura (od roku 2005)* - wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru.
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy. Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Szczegółowe zasady naboru kandydatów należy sprawdzać na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Ukończenie tego kierunku daje różne możliwości zatrudnienia. Przykładowe miejsca pracy to:

 • placówki terapeutyczno-wychowawcze
 • świetlice szkolne
 • świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe
 • poradnie (rodzinne, pedagogiczne, zawodowe)
 • domy dziecka, rodzinne domy dziecka
 • ośrodki adopcyjne i pogotowia opiekuńcze
 • ośrodki opieki i pomocy społecznej
 • internaty, bursy szkolne, kluby młodzieżowe
 • schroniska młodzieżowe, stowarzyszenia charytatywne
 • policyjne izby dziecka, poradnie resocjalizacyjne, ośrodki uzależnień
 • instytucje artystyczne, domy kultury, ośrodki terapii zajęciowej

Opinie o kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika zdolności i informatyki

W których miastach można studiować kierunek pedagogika zdolności i informatyki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu