Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika zdolności i informatyki

Studia na kierunku Pedagogika Zdolności i Informatyki przygotowują do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.

Absolwent zyska solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywa rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonali i weryfikuje podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach. Tym samym studia ułatwiają znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych.

Atuty kierunku:

 • Kierunek nowy, dostosowany do potrzeb pracodawców i aktualnych tendencji kształcenia, który jest sprawdzony - ma ponad 30-letnią tradycję (wcześniej znany jako specjalność na kierunku pedagogika specjalna albo pedagogika)
 • Kierunek skoncentrowany na rozwoju zdolności osobistych studenta oraz uwrażliwiający na zdolności podopiecznych
 • Kierunek, w którym informatyka jest przyjazna, a pedagogika innowacyjna i otwarta na indywidualność
 • Kierunek realizowany z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania aktualizujący program kształcenia w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi
 • Kierunek unikatowy, łączący kompetencje informatyczne i kreatywność, czyli kompetencje szczególnie pożądane na rynku pracy.
 • Kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki po ukończeniu studiów II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Studia pedagogiczne dedykowane są osobom empatycznym, wrażliwym, komunikatywnym, łatwo nawiązującym kontakty międzyludzkie, wrażliwym na problemy społeczne, odpornym na stres.

Pedagog powinien być wyrozumiały i cierpliwy, niekiedy stanowczy i pewny siebie, musi umieć reagować w sytuacjach niestandardowych.

Program kształcenia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Absolwent studiów na tym kierunku posiada wiedzę merytoryczną i metodyczną w zakresie edukacji informatycznej oraz w zakresie pedagogiki zdolności opanowaną na poziomie 6 Krajowych Ram Kwalifikacji. Koncepcja kształcenia jest zbudowana na 2 filarach - edukacji informatycznej i pedagogice zdolności realizowanych w 5 modułach (dwóch merytorycznych, dwóch metodycznych i ogólnoakademickim).

Pierwszy blok przedmiotów przygotował absolwenta do efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii we własnym rozwoju oraz realizacji zajęć informatycznych z wykorzystaniem komputerów, urządzeń mobilnych i robotów edukacyjnych oraz aktualnego oprogramowania edukacyjnego, biurowego, graficznego itp. Absolwent został przygotowany do dostrzegania i podejmowania zadań programistycznych i rozwiązywania problemów dzięki kształceniu myślenia algorytmicznego, heurystycznego i komputacyjnego. Korzystając w sposób świadomy i odpowiedzialny z zasobów Internetu nauczył się bezpiecznego i wartościowego funkcjonowania w środowisku sieciowym, konstruowania materiałów do edukacji zdalnej. Poznał także możliwości wykorzystania technologii we wsparciu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowaniu merytorycznemu towarzyszyło przygotowanie metodyczne w zakresie edukacji informatycznej dla różnych form kształcenia i różnych grup wiekowych odbiorców (od dzieci w wieku przedszkolnym do pracy z osobami dorosłymi, w tym seniorami). Absolwent tego kierunku jest w szczególności przygotowany do realizacji zajęć informatycznych w pozaszkolnych formach kształcenia dzieci i młodzieży. Są to zajęcia obejmujące takie obszary jak: programowanie, robotyka, praca w aplikacjach internetowych, grafika komputerowa. Oprócz nabywania umiejętności informatycznych, kształcenie studentów obejmowało podstawy wiedzy metodycznej dotyczącej projektowania i wykorzystywania istniejących rozwiązań dydaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy z narzędziami ICT.

Drugim filarem kształcenia na kierunku są zajęcia merytoryczne i metodyczne z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości. Wiedza z tych obszarów w pierwszej kolejności stymulowała studenta do działań na rzecz rozwoju własnych zdolności oraz kreatywności. Student poznał modele zdolności, sposoby identyfikowania uczniów zdolnych i wspierania ich w rozwoju. Poznał szkolne i pozaszkolne formy wsparcia uczniów zdolnych. Został przygotowany do podejmowania działań na rzecz rozwoju potencjału twórczego uczniów oraz postawy twórczej dzięki uczestnictwu w treningach twórczości i warsztatach. Zdobył wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z uczniami zdolnymi oraz nauczył się dostosować zajęcia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Wiedza i umiejętności absolwenta są weryfikowane i wzbogacane w trakcie praktyk w różnych instytucjach edukacyjnych, co zapewnia wszechstronność i elastyczność ich działań.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Nowa Matura (od roku 2005)* - wynik rekrutacyjny dla każdego kierunku stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru.
Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy. Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Przelicznik dla każdego przedmiotu:
1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

Szczegółowe zasady naboru kandydatów należy sprawdzać na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Ukończenie tego kierunku daje różne możliwości zatrudnienia. Przykładowe miejsca pracy to:

 • placówki terapeutyczno-wychowawcze
 • świetlice szkolne
 • świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe
 • poradnie (rodzinne, pedagogiczne, zawodowe)
 • domy dziecka, rodzinne domy dziecka
 • ośrodki adopcyjne i pogotowia opiekuńcze
 • ośrodki opieki i pomocy społecznej
 • internaty, bursy szkolne, kluby młodzieżowe
 • schroniska młodzieżowe, stowarzyszenia charytatywne
 • policyjne izby dziecka, poradnie resocjalizacyjne, ośrodki uzależnień
 • instytucje artystyczne, domy kultury, ośrodki terapii zajęciowej

Opinie o kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Jakie uczelnie oferują kierunek pedagogika zdolności i informatyki

W których miastach można studiować kierunek pedagogika zdolności i informatyki

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdańsku
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu