Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja kształcą specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, w tym organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów.

Specjalizacje do wyboru na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

 • prawno-kryminalistyczna
 • psychosocjologia problemów społecznych
 • wychowanie resocjalizujące
 • migracje i integracja kulturowa
 • rewitalizacja i innowacje społeczne.
Absolwent kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada wielodyscyplinarną wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Potrafi wykorzystywać wiedzę do wyjaśniania zaangażowania jednostek i grup w zachowania problemowe, dewiacyjne, przestępcze. Zna formy działań wychowawczych, edukacyjnych, integracyjnych, pomocowych, terapeutycznych, readaptacyjnych, korekcyjnych, represyjnych itp., tworzących system społecznej kontroli.

Dla kogo studia na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia wybierają osoby gotowe zmierzyć się z trudnymi problemami społecznymi, związanymi z niedostosowaniem innych, przestępczością.

To zatem osoby silne psychicznie, zaradne, potrafiące nawiązać kontakt z ludźmi z różnych środowisk.

Otwarte na problemy, dialog, empatyczne, wyrozumiałe.

Program kształcenia studentów na kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty, jak:

 • promocja i profilaktyka zdrowia
 • teoria społeczeństwa i problemów społecznych
 • wprowadzenie do problematyki służb społecznych
 • systemy instytucji profilaktyczno-społecznych resocjalizacyjnych
 • psychologia społeczna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna i elementy psychiatrii
 • prawo rodzinne i nieletnich
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia faz życia.

Wykłady uzupełniane są ććwiczeniami, konwersatoriami, warsztatami i praktykami.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • dwa przedmioty wybrane spośród: geografia, biologia, filozofia, historia, historia sztuki, wos, drugi język obcy.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Absolwenci kierunku posiadają specjalistyczną wiedzę, pozwalającą na podjęcie pracy w:

 • placówkach zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną i resocjalizacją
 • instytucjach kontroli przestępczości
 • straży miejskiej
 • policji
 • zakładach karnych
 • placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw
 • ośrodkach leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
 • placówkach zajmujących się osobami odmiennymi kulturowo
 • instytucjach pomocy postpenitencjarnej.

Opinie o kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi.

Studia są wysoko specjalistyczne.

Realizowane są w systemie dwustopniowym.

Czym zajmuje się resocjalizacja? Opowiada studentka kierunku:
Kierunki pokrewne do kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Total 1 item.

W których miastach można studiować Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (1)

 • Nela

  Jedna tylko uczelnia prowadzi ten kierunek, aczkolwiek resocjalizacja to częsta specjalność na studiach pedagogicznych.
  11/12/19