Geologia

Przewodnimi tematami na kierunku geologia są historia Ziemi i jej budowa oraz zmiany w jej wnętrzu i powierzchni. Studenci zdobywają umiejętności w rozpoznawaniu minerałów, skał, skamieniałości, określają własności mechaniczne gruntów, znają się na ochronie surowców mineralnych i wód podziemnych, potrafią sporządzać mapy i projekty geologiczne.

Prócz zajęć dydaktycznych odbywają się również ćwiczenia terenowe w okresie wakacyjnym. Realizowane są przede wszystkim w formie wycieczek i zajęć polowych, podczas których studenci dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów i technik robót geologicznych, a także sporządzają szkice geologiczne i mapy.

Specjalności oferowane na kierunku geologia:

  • geochemia, minerologia i petrologia
  • geologia inżynierska
  • geologia klimatyczna
  • geologia stratygraficzna i poszukiwawcza
  • geologia zasobami mineralnymi i wodnymi
  • geologia złożowa i gospodarcza
  • hydrogeologia
  • ochrona środowiska
  • paleontologia

Po ukończeniu kierunku geologia, absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania środowiska geologicznego i zachodzących w nim procesów oraz dokumentowania jego zasobów. Kwalifikacje te dają możliwość wykonywania samodzielnej pracy laboratoryjnej i terenowej oraz nadzorowanie pomocniczych prac geologicznych.

Po ukończeniu studiów posiada się przygotowanie do prowadzenia prac w zakresie kartowania geologicznego, geologicznej obsługi wierceń, petrologii, mikropaleontologii, stratygrafii, ichnologii, sedymentologii oraz analizy basenów sedymentacyjnych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Studia przygotowują do podjęcia pracy zawodowej w zakładach geologicznych i geofizycznych, górniczych, komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, przedsiębiorstwach branżowych lub jednostkach administracji samorządowej (komórki ochrony środowiska i geologii) oraz w placówkach naukowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 8 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy