Przedsiębiorczość

Studia na kierunku Przedsiębiorczość są adresowane do tych, którzy chcieliby prowadzić własną działalność gospodarczą. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia takiej działalności lub też do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku związanym z zarządzaniem i organizacją w cudzym przedsiębiorstwie.

Studia licencjackie są studiami zawodowymi i nastawionymi na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy, zatem proponowane w toku studiów zajęcia z założenia kładą nacisk nie tyle na teorię, co na umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy.
Program nauczania Przedsiębiorczości obejmuje głównie przedmioty prawnicze, których znajomość jest niezbędna przy prowadzeniu własnej firmy. Są tak dobrane, by absolwent posiadał szeroką wiedzę dotyczącą różnych aspektów działalności gospodarczej, co pozwoli mu na trafne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Nacisk jest położony jednak na praktyczne zastosowanie uzyskanej wiedzy, czemu służyć będą warsztaty, obowiązkowe praktyki oraz duża liczba przedmiotów fakultatywnych. Zapewni to różnorodność zajęć, pośród których każdy znajdzie coś dla siebie.
W programie przewidziane są zajęcia związane z: utworzeniem przedsiębiorstwa; funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w obrocie; odpowiedzialnością przedsiębiorcy; likwidacją przedsiębiorstwa.
Perspektywy zawodowe po kierunku Przedsiębiorczość
Absolwent będzie posiadał teoretyczne przygotowanie z zakresu nauk społecznych, praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osiągnięciu tego celu będą służyły zajęcia warsztatowe, w całości poświęcone wcielaniu teorii w praktykę. Absolwent powinien umieć rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy zarządzania ludźmi, pozyskiwać i analizować informacje w celu zwiększenia efektywności swojej pracy, posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa i wykorzystać ją w praktyce (zawieranie umów, kontraktów, pisanie pism, decyzji, odwołań).
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, w fundacjach, w stowarzyszeniach lub jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

Jakie uczelnie oferują kierunek Przedsiębiorczość

Total 1 item.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

W których miastach można studiować Przedsiębiorczość

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Komentarze (0)

No comments found