Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to studia o charakterze interdyscyplinarnym.

Przygotowują studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe.

Celem studiów jest przybliżenie zasad identyfikacji zagrożeń, doboru środków w celu ich eliminowania czy ograniczania.

Studia zapewniają absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, zapewnią wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Studia przewidziane są dla osób zaradnych, odważnych, dynamicznych, potrafiących nieracjonalnie rozwiązywać problemy.

Radzących sobie w sytuacjach stresowych, kreatywnych.

Program kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • geografia polityczna
 • wprowadzenie do studiów strategicznych
 • organizacja i zarządzanie
 • system polityczny RP
 • administracja publiczna
 • teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • prawo wojny i konfliktów zbrojnych
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji
 • etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • bezpieczeństwo społeczne
 • terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • cyberbezpieczeństwo
 • przestępczość transnarodowa i sposoby jej zwalczania
 • zarządzanie kryzysowe
 • negocjacje kryzysowe.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot do wyboru.
Perspektywy pracy po kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy:

 • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w szeroko pojętych służbach mundurowych (takich jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie)
 • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego)
 • w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym
 • samorządzie lokalnym i regionalnym
 • w partiach politycznych
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
 • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego)
 • zespołach reagowania kryzysowego.
Opinie o kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Studia są odpowiedzią na potrzeby wynikające z pojawiania się nowych, nieznanych dotychczas zagrożeń.

Rozwój cywilizacyjny przynosi jednocześnie niebezpieczeństwa, które należy przewidywać i im przeciwdziałań oraz neutralizować, jeśli się pojawią.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe ma na celu przygotować kadry gotowe sprostać wymaganiom i standardom współczesnego bezpieczeństwa.

Kierunki pokrewne do kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Total 3 items.
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289
Komentarze (0)
No comments found