Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Studia na kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych kształcą wysokiej klasy specjalistów.

Absolwent tego kierunku:

 • ma wiedzę o rozwoju i dorobku cywilizacyjnym Europy, jego uwarunkowaniach i obecnym poziomie;
 • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie;
 • ma wiedzę o grupach, społeczeństwach, narodach i kulturach Europy, a także o prawidłowościach, naturze, zmianach i przejawach ich funkcjonowania;
 • ma wiedzę o strukturze i uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską;
 • ma uporządkowaną wiedzę, rozumie proces oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej oraz zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu;
 • ma wiedzę o ładzie prawno-politycznym Unii Europejskiej i państw europejskich;
 • ma wiedzę o strukturze, kompetencjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • ma wiedzę o oddziaływaniu Unii Europejskiej na państwa członkowskie i o wzajemnych relacjach międzypaństwowych;
 • ma wiedzę o formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych;
 • ma wiedzę o historii Polski, jej znaczeniu w Europie i na świecie oraz o czynnikach determinujących jej obecną pozycję;
 • zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesach w niej zachodzących.

Umiejętności absolwentów kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizuje powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować oraz użytkować informacje o Unii Europejskiej i Europie z wykorzystaniem różnych źródeł, sposobów i narzędzi badawczych;
 • potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych w Europie i wewnątrz państw europejskich;
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym;
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
 • posiada umiejętność posługiwania się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur praktykowanych w Unii Europejskiej;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki;
 • posiada umiejętności językowe w zakresie studiów europejskich, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ
Jakie uczelnie oferują kierunek Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found