Koreanistyka

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

Studia na kierunku koreanistyka przygotowują w zakresie dziejów Korei od czasów najdawniejszych po współczesność, dziejów literatury koreańskiej, estetyki koreańskiej, religii Korei, kultury koreańskiej, historii filozofii, antropologii kultury, teorii kultury. Studenci omawiają na zajęciach kwestie z zakresu relacji pomiędzy kulturą a środowiskiem naturalnym, systemów organizacji społecznej, relacji ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, przestrzeni życia człowieka, formowania się i funkcjonowania cyklów obrzędowych.

Program studiów kładzie duży nacisk na wiedzę o historii Korei oraz na wiadomości dotyczące zróżnicowania regionalnego Korei i jej ukształtowania geograficznego. Student koreanistyki ma za zadanie opanować gramatykę opisową języka koreańskiego w podstawowych działach, umieć opisać i zastosować podstawowe konstrukcje gramatyczne. Pod koniec studiów swobodnie posługuje się językiem koreańskim w mowie i piśmie oraz tłumaczy teksty pisane i mówione.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku koreanistyka

Absolwent koreanistyki jest przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeniowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 3 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found